Wersja obowiązująca z dnia

Nieodpłatna Pomoc Prawna w Powiecie Gołdapskim

Potrzebujesz pomocy prawnika lub mediatora?

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji!

Pomoc jest udzielana bezpłatnie! Jaką pomoc możesz otrzymać, np.:?

 • informację, jaka jest twoja sytuacja prawa oraz jakie są twoje prawa i obowiązki; informację, jak można rozwiązać twój problem;
 • pomoc przy sporządzeniu projektu pisma, wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych lub wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu,
 • pomoc przy sporządzeniu planu działania (np. spłaty zobowiązań) oraz w jego realizacji,
 • darmową mediację (np.: w sytuacji konfliktu z sąsiadem).

Jak możesz skorzystać z pomocy?

Skontaktuj się telefonicznie z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Gołdapi w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku pod nr tel. 512 007 572 lub napisz na adres e- mail: npp@powiatgoldap.pl i poproś o umówienie wizyty.

 

 

 

schemat kołowy przebiegu npp

Przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osoba uprawniona składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym
  oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym lub,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:

- spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady.  Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji
oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi: kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

Mediacja jest metodą rozwiązywania konfliktów, w której uczestnicy poszukują najlepszych dla siebie rozwiązań. Osoba prowadząca mediację wspiera strony w znalezieniu przez nie satysfakcjonującego porozumienia. Mediacja jest dobrowolna i poufna.

Mediacje prowadzi mediator, czyli osoba profesjonalnie przygotowana do rozwiązywania sporów, która jest niezależna, bezstronna wobec uczestników i neutralna wobec przedmiotu sporu.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i w innych kwestiach spornych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów.
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, gdzie zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

Uprawniona do zainicjowania takiej darmowej mediacji jest każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie w tej sprawie. Druga strona sporu, zapraszana do mediacji przez osobę uprawnioną, nie musi spełniać tych warunków. Może to być także osoba prawna np.: firma, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa.

Harmonogram dyżurów prawników świadczących:
nieodpłatną pomoc prawną, poradnictwo obywatelskie, mediację
na terenie Powiatu Gołdapskiego w roku 2024

W Starostwie Powiatowym w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1 w lokalu nr 4:

– w poniedziałek, środę, piątek– pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Białymstoku,

– we wtorek, czwartek– pomoc świadczona przez adwokatów zgłoszonych przez Okręgową Radę Adwokacką w Białymstoku.

Poniedziałek      w godzinach      800 – 1200

Wtorek               w godzinach     1400-1800  

Środa                  w godzinach     1400-1800

Czwartek            w godzinach    1400-1800

Piątek                  w godzinach      800-1200

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi przy ul. Jaćwieskiej 14A
w lokalu nr 4 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Środa                    w godzinach  1400-1800

 W Ośrodku Pomocy Społecznej w Gołdapi przy ul. Jaćwieska 9 w lokalu nr 6- pomoc świadczona przez radców prawnych zgłoszonych przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna:

Poniedziałek        w godzinach   1400-1800

Wtorek                 w godzinach   0800-1200

W Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich, przy ul. Konopnickiej 26 w lokalu nr 3 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO”
z Olsztyna:

Czwartek      w godzinach     1500-1900  (poradnictwo obywatelskie)

W Urzędzie Gminy w Dubeninkach, przy ul. Dębowej 27 – pomoc świadczona przez radcę prawnego zgłoszonego przez Fundację „TOGATUS PRO BONO” z Olsztyna.

Piątek                   w godzinach    800-1200

Harmonogram dyżurów jest udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego, Urzędów Gmin w Baniach Mazurskich i Dubeninkach, Ośrodka Pomocy społecznej w Gołdapi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi.

 

Nieodpłatna pomoc prawna, jeśli potrzebujesz skorzystaj – warto.

Inne informacje:

Porady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w punkcie porad obywatelskich. Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod podanym nr tel. 512 007 572.

 

ARTYKUŁY EDUKACYJNE

materiały opracowane przez fundację TOGATUS PRO BONO w Olsztynie

Załączniki