Wersja obowiązująca z dnia

Dostępność

Koordynator do spraw dostępności

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  • monitorowanie działalności w/w jednostek w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Koordynator ds. dostępności w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

Łukasz Dębowski
Dane kontaktowe:
Tel.: 87 615 44 05
e-mail: lukasz.debowski@powiatgoldap.pl

Załączniki