Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Rada Powiatu

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Rada Powiatu w Gołdapi V kadencji (lata 2018 -2023)

Skład Rady Powiatu:

Iwaniuk Alicja Anna - Przewodniczący Rady Powiatu
Falińska Anna
Kuliś Małgorzata Marianna
Retel Leszek
Ciołek Andrzej    
Dominiuk Józef    
Dzienis Jarosław Wiktor
Grenda Wacław
Kuskowski Marek
Senda Grażyna Barbara
Szablak Karol
Tomaszewska-Walc Wioletta
Wardziejewska Marzanna Marianna
Wójtowicz Stanisław
Wasilewski Piotr (od 28.11.2019r.)

Podziewski Marian Tadeusz (do 04.10.2019r.)

Zadania i kompetencje Przewodniczącego Rady Powiatu:

1. Przewodniczący Rady Powiatu przygotowuje i zwołuje sesje rady.
2. Przewodniczący Rady Powiatu otwiera, prowadzi i zamyka sesje rady.
3. Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
4. Przedstawia porządek obrad.
5. Poddaje pod głosowanie wnioski.
6. Przewodniczący Rady Powiatu prowadzi obrady zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję na każdym z punktów.
7. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.
8. Przewodniczący za zgodą rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję.
9. Przewodniczący Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień radnych i innych uczestniczących w sesji.
10. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, przewodniczący rady, po zwróceniu uwagi może odebrać mu głos.
11. Przewodniczący rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, może nakazać opuszczenie sali obrad rady osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócą porządek obrad lub naruszają powagę sesji.
12. Jeżeli mówca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza czas swojego wystąpienia, Przewodniczący obrad zwraca mu na to uwagę. Po dwukrotnym zwróceniu uwagi Przewodniczący obrad może odebrać mówcy głos.
13. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu w kolejności zgłoszeń.
14. Przewodniczący Rady Powiatu udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, w szczególności dotyczących:

a. sprawdzenia quorum,
b. zmiany lub uzupełnienia porządku obrad,
c. ograniczenia czasu wystąpień mówców,
d. zakończenia wystąpień,
e. zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
f. zarządzenia przerwy,
g. odesłania projektu uchwały do komisji,
h. przeliczenia głosów,
i. przestrzegania regulaminu obrad.

15. Przewodniczący rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu list mówców. W razie potrzeby, przewodniczący może zarządzić przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub zarządowi powiatu, zajęcia stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie.
16. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. Przed zarządzeniem głosowania można zabrać głos tylko w celu zgłoszenia i uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
17. Przewodniczący rady przekazuje projekty uchwał właściwym komisjom i zarządowi powiatu.
18. Przewodniczący rady podpisuje Uchwały Rady Powiatu.

Skład Komisji Planowania, Budżetu, Finansów, Promocji Powiatu, Gospodarki, Ochrony Środowiska, Zdrowia, Oświaty i Polityki Społecznej:

 1. Kuskowski Marek - Przewodniczący Komisji
 2. Senda Grażyna Barbara – Zastępca Przewodniczącego Komisji
 3. Ciołek Andrzej 
 4. Falińska Anna 
 5. Iwaniuk Alicja Anna
 6. Szablak Karol 
 7. Wardziejewska Marzanna Marianna
 8. Wójtowicz Stanisław 

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Gołdapi:

 1. Marek Kusowski
 2. Karol Szablak

Skład Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Gołdapi:

 1. Karol Szablak
 2. Marek Kuskowski