Wersja obowiązująca z dnia

Rejestry i ewidencje prowadzone w Starostwie Powiatowym

REJESTRY I EWIDENCJE dostępne online
 1. REJESTR ZGŁOSZENIA BUDOWY Z PROJEKTEM BUDOWLANYM 2015 (o którym mowa w art.29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2013.1409 ze zm.)
REJESTRY I EWIDENCJE
 1. Uchwały rady powiatu
 2. Uchwały zarządu powiatu
 3. Rejestr interpelacji i wniosków radnych
 4. Rejestr wniosków i opinii komisji rady powiatu
 5. Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 6. Wykaz powiatowych jednostek organizacyjnych
 7. Rejestr wydanych upoważnień przez Starostę
 8. Rejestr zarządzeń Starosty Gołdapskiego
 9. Rejestr przedsiębiorców prowadzących Ośrodek Szkolenia Kierowców
 10. Ewidencja podmiotów pozyskujących kopaliny pospolite
 11. Zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych lub innych niż niebezpieczne w ilości powyżej 1000 ton rocznie
 12. Rejestr przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 13. Dziennik korespondencji
 14. Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

 

EWIDENCJA ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH

Nazwa zbioru

 

Podstawa prawna

Ewidencja wydanych zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne   ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym(Dz.U. Nr 125, poz.1371)
Ewidencja osób, które zdały egzamin z topografii miejscowości   ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Ewidencja stacji diagnostycznych   ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Ewidencja ośrodków szkolenia kierowców   ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.)
Ewidencja instruktorów nauki jazdy   ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.)
Ewidencja diagnostów   ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.z 2005 r, Nr 108, poz.908 z późn. zm.)
Ewidencja osób, którym wydano karty parkingowe   ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r, Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób lub rzeczy w krajowym transporcie drogowym   ustawa z dnia 6 września 2001r o transporcie drogowym (Dz.U.Nr125, poz.1371)
Ewidencja pojazdów   ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Ewidencja kierowców i osób bez uprawnień    ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)
Zbiór danych osobowych osób skierowanych do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego   ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.)
Dane osób występujących z wnioskiem o wydanie pozwolenia na sprowadzanie zwłok lub szczątków z zagranicy   ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 ze zm.)
Skierowania nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii   ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Baza danych systemu informacji oświatowej   ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. nr 49, poz. 463 z późn. zm.)
Ewidencja niepublicznych szkół i placówek oświatowych    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 
Skierowania uczniów do kształcenia specjalnego    ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego    ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
Rejestr kart wędkarskich, rejestr sprzętu pływającego    ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm.)
Plan urządzania lasów niestanowiących własności skarbu państwa. Rejestr właścicieli lasów niestanowiących własności skarbu państwa    ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zm.)
Ewidencja gruntów i budynków    ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późn. zm.)  
Ewidencja pozwoleń na budowę. Ewidencja zgłoszeń robót budowlanych i zgłoszeń rozpoczętych budów   ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późn.zm)
Rejestr zezwoleń na prowadzenie prac geodezyjnych, operatów i map oraz wniosków ZUDP   ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163 z późn. zm.)
Rejestr zwierząt zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej   ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.)