Wersja obowiązująca z dnia

Likwidacja Stowarzyszenia Zwykłego

Jeśli członkowie stowarzyszenia chcą rozwiązać stowarzyszenie zwykłe (osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy przeprowadzić następujące czynności:

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu środków finansowych. W przypadku nie wyznaczenia likwidatora zostaje nim przedstawiciel stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.
Sporządzone dokumenty likwidator w terminie 7 dni składa  do organu nadzorującego (Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych. 

  • zawiadomienie o wszczęciu postępowania likwidacyjnego,
  • protokół z walnego zebrania (wraz z uchwałami o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia),
  • lista obecności na zebraniu.

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne:

  • podaje komunikat do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (min. 21 dni)

W trakcie 21 dni:

  • reguluje zobowiązanie powstałe w toku działalności stowarzyszenia,
  • sporządza sprawozdanie finansowe,
  • pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie). UWAGA! Koszty likwidacji pokrywane są z majątku stowarzyszenia.

Etap 3- Po dokonaniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do organu nadzoru:

  • wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji
  • kopia sprawozdania finansowego
  • oświadczenie, że informacja o likwidacji stowarzyszenia została podana do publicznej wiadomości i zaspokojone zostały zobowiązania wierzycieli.

Organ wykreśla stowarzyszenie z ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający.

Pamiętaj!

Po wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji likwidator informuje właściwy urząd skarbowy (zgłoszenie aktualizacyjne - na formularzu NIP-2) i urząd statystyczny, (na formularzu RG-OP);  załączając dokument potwierdzający wykreślenie z ewidencji wydany przez Starostę .

Opłaty

Złożenie zawiadomienia o rozwiązaniu stowarzyszenia zwykłego oraz wykreślenie z ewidencji jest bezpłatne. Informacje o wpisaniu likwidacji oraz wykreśleniu stowarzyszenia otrzymasz z urzędu.
 

Termin i sposób załatwienia

Jeśli złożony wniosek jest kompletny, wpis w ewidencji stowarzyszeń zwykłych dokonany zostanie w terminie 7 dni od dnia wpływu. Jeśli  wniosek zawiera braki, likwidator stowarzyszenia zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie braków w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.

Likwidator stowarzyszenia zostanie niezwłocznie powiadomiony o wpisaniu informacji o rozwiązaniu stowarzyszenia oraz wykreśleniu stowarzyszenia z ewidencji albo bezskuteczności wpisu.

Załączniki