Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie budżetu powiatu na rok 2011

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 24 540 421 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1,
z tego: dochody bieżące w wysokości 24 234 632 zł.
dochody majątkowe w wysokości 305 789 zł.
§ 2
1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 26 074 986 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 234 632 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 1 840 354 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 1 830 354 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 1 720 137 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 534 565 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 534 565 zł.
§ 4
2. Przychody budżetu w wysokości 2 847 061 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 534 565 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 312 496 zł.
§ 6
Wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym 2011, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat – 753 780 zł.
§ 7
Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):
1) dochody w wysokości – 110 000 zł.
2) wydatki w wysokości – 110 000 zł.
§ 8
Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1981r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
3) dochody w wysokości – 180 475 zł.
4) wydatki w wysokości – 180 475 zł.
§ 9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.
§ 10
1. Rezerwa ogólna wynosi – 26 100 zł.
2. Rezerwa celowa wynosi – 137 000 zł., z tego:
 89 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń z tytułu podwyżek, wypłaty nagród dla nauczycieli, odpraw emerytalnych oraz innych wydatków w jednostkach oświatowych;
 48 000 zł. na zarządzanie kryzysowe.
§ 11
1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:
1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych
oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,
4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte, w ramach przedsięwzięć,
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do:
 dokonywania zmian w granicach planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne
od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych;
 dokonywania zmian w granicach planu wydatków majątkowych polegających na przesunięciach między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu.
3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 12
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 13
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki