Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Numer aktu: IV/17/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: IV/15/2011

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 217 560 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26 292 546 zł.
z tego: wydatki bieżące 24 452 192 zł.
wydatki majątkowe 1 840 354 zł.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
 zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 2
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 752 125 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 534 565 zł.
2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 217 560 zł.
§ 3
2. Przychody budżetu w wysokości 3 064 621 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 4
Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 752 125 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 312 496 zł.
§ 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki: