Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2011

Numer aktu: V/26/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: IV/15/2011

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50 020 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 24 590 441 zł.
z tego: dochody bieżące 24 273 781 zł.
dochody majątkowe 316 660 zł.
§ 2
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 50 020 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 26 342 566 zł.
z tego: wydatki bieżące 24 425 341 zł.
wydatki majątkowe 1 917 225 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 1 907 225 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 752 125 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze:
1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 1 534 565 zł.
2) wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 217 560 zł.
§ 4
1. Przychody budżetu w wysokości 3 064 621 zł., rozchody w wysokości 1 312 496 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego, stanowi załącznik nr 8.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki: