Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie budżetu powiatu na rok 2010

Numer aktu: XXXVI/184/2009

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem 1 stycznia 2010 roku

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XLIV/208/2010 , XXXVII/187/2010 , XL/197/2010 , XXXIX/194/2010 , XLI/201/2010 , II/10/2010 , III/12/2010 , XLVI/217/2010

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
Dochody budżetu powiatu w wysokości 27 761 521 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
Z tego: dochody bieżące w wysokości 22 954 041 zł.
dochody majątkowe w wysokości 4 807 480 zł.
§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 30 480 300 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
Z tego: wydatki bieżące w wysokości 24 006 478 zł.
wydatki majątkowe w wysokości 6 473 822 zł.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 roku w wysokości 6 445 010 zł., zgodnie z zał. 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 718 779 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2 614 000 zł.;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 104 779 zł.
§ 4
1. Przychody budżetu w wysokości 4 031 154 zł., rozchody w wysokości 1 312 375 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 614 000 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 312 375 zł.
§ 6
Wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji – 807 331 zł.
§ 7
Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek,

2) ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
a) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przenoszeniu wydatków między:
- planowanymi wydatkami inwestycyjnymi, pomiędzy zadaniami nie powodujących ich zwiększenia w danym dziale i nie powodujących likwidacji tego zadania;
- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodujących zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych,
- wydatkami rzeczowymi,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

3) zaciągani zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011r.;

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
§ 8
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.
§ 9
Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie (zbiorczo) dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 153 131 zł., wydatki – 176 380 zł., zgodnie z zał. nr 9.
§ 10
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 50 000 zł.,
2) wydatki - 50 000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 10.
§ 11
1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 170 000 zł.,
2) wydatki - 170 000 zł.,
zgodnie z załącznikiem nr 10a.
§ 12
W budżecie tworzy się rezerwę:
1) ogólną w wysokości - 100 000 zł.
2) celowa w wysokości - 80 000 zł., z przeznaczeniem na:
a) Nagrody Starosty – 8 942 zł.,
b) Odprawy emerytalne – 46 047 zł.,
c) Wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 20 011 zł.,
d) Zarządzanie kryzysowe – 5 000 zł.
§ 13
Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 11 i 11a.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: