Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Numer aktu: XXXVII/187/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/184/2009

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 50 425 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 27 811 946 zł.
a) dochody bieżące – 23 004 466 zł.
b) dochody majątkowe – 4 807 480 zł.
§ 2
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 50 425 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 30 530 725 zł.
a) wydatki bieżące – 24 046 287 zł.
b) wydatki majątkowe – 6 484 438 zł.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2 718 779 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) zaciągniętych kredytów w kwocie – 2 614 000 zł.;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 104 779 zł.
§ 4
1. Przychody budżetu w wysokości 4 031 154 zł., rozchody w wysokości 1 312 375 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 614 000 zł.
§ 6
Skreśla się § 10 wraz z zał. nr 10.
§ 7
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: