Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2010

Numer aktu: XLVI/217/2010

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/184/2009

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 462 619 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Dochody budżetu powiatu po zmianach wynoszą 28 677 975 zł.
a) dochody bieżące – 23 341 272 zł.
b) dochody majątkowe – 5 336 703 zł.
§ 2
1. Zwiększa się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 435 497 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 32 203 352 zł.
a) wydatki bieżące – 24 654 357 zł.
b) wydatki majątkowe – 7 548995 zł.
3. Wydatki inwestycyjne w 2010 r. zgodnie z załącznikiem nr 2, 3 i 3a.
4. Wydatki na programy i projekty realizowane z środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego innymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;
- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6.
§ 3
Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3 525 377 zł., zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) emisji obligacji komunalnych w kwocie – 2 600 000 zł..;
2) wolnych środków z lat poprzednich w kwocie – 925 377 zł.
§ 4
Przychody budżetu w wysokości 4 837 752 zł., rozchody w wysokości 1 312 375 zł., zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 5
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 6
Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w wysokości:
- Przychody – 180 000 zł.
- Rozchody – 180 000 zł.
§ 7
Prognozuje się łączną kwotę długu na koniec 2010r. i lata następne, zgodnie z załącznikiem 11 i 11a.
§ 6
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: