Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

Numer aktu: LIV/325/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : VI/26/2015 , XLII/185/2017

Traci moc: XI/62/2011 , XV/86/2011

Informacje dodatkowe:

uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się wysokość opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Gołdapi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3, w wysokości określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
1. Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Gołdapi, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg w celu:
1) prowadzenia w pasie drogowym robót drogowych dotyczących infrastruktury „ostatniej mili”;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego będących infrastrukturą „ostatniej mili”;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą „ostatniej mili”,
4) umieszczania na drogowym obiekcie inżynierskim urządzeń infrastruktury „ostatniej mili”; w wysokości określonej w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przez infrastrukturę „ostatniej mili” rozumie się infrastrukturę telekomunikacyjną w rozumieniu art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171 poz. 1800 ze zm.) pomiędzy węzłem telekomunikacyjnym, w którym oferowana jest usługa hurtowego dostępu do Internetu lub węzłem telekomunikacyjnym regionalnej sieci szerokopasmowej a użytkownikiem końcowym w rozumieniu art. 2 pkt. 50 tej ustawy.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
§ 4.
Traci moc:
1) uchwała Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 września 2011 r. nr XI/62/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim
2) uchwała Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 grudnia 2011 r. nr XV/86/2011 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: