Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim

Numer aktu: XV/86/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : LIV/325/2014

Zmienia: XI/62/2011

Informacje dodatkowe:

§ 1. 

W załączniku do uchwały Nr XI/62/2011 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych w Powiecie Gołdapskim (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Z 2011 r., Nr 169, poz. 2535) poz. 1 pkt 1, poz. 6 i poz. 7 otrzymuje brzmienie określone załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

Załączniki: