Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2013

Numer aktu: XXVIII/178/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XL/240/2013

Traci moc: IX/52/2011

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu w Gołdapi uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku określonym w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 110 zł

- motocykl - 218 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 478 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 597 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 846 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1247 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1518 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 17 zł

- motocykl - 24 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 37 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 49 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 71 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 132 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 196 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.
§ 2.
Traci moc uchwała Nr IX/52/2011 Rady Powiatu z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2013r.

Załączniki: