Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2014

Numer aktu: XL/240/2013

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : LIV/320/2014

Traci moc: XXVIII/178/2012

Informacje dodatkowe:

§ 1.

1. Za usunięcie pojazdu z drogi na koszt właściciela w przypadku określonym w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy prawo o ruchu drogowym ustala się opłatę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 111 zł

- motocykl - 220 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 483 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 603 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 854 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 1259 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 1532 zł

2. Za przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdu usuniętego z drogi na koszt właściciela ustala się opłatę za każdą dobę w wysokości brutto:

- rower lub motorower - 18 zł

- motocykl - 25zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t - 38 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t - 50 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t - 72 zł

- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t - 134 zł

- pojazd przewożący materiały niebezpieczne - 198 zł

3. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłaty określonej w § 1 ust. 1 uchwały uwzględniając rodzaj pojazdu.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXVIII/178/2012 Rady Powiatu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdów w roku 2013.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z mocą obowiązującą od 1.01.2014r.

Załączniki: