Wersja obowiązująca z dnia

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu „Program przekwalifikowania nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Informacje dodatkowe:

§1
Upoważnia się dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi do złożenia wniosku o dofinansowanie i przystąpienia do projektu „Program przekwalifikowania nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • Uchwała
    format: word, rozmiar: 24 KB, data dodania: