Wersja obowiązująca z dnia

Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Przedmiotem zamówienia jest:

Gołdap, 15 grudnia 2017 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zapraszam do złożenia oferty na

„Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim

w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych”

 

 

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 

 1. przeprowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 2077) oraz aktami wykonawczymi
  i standardami,
 2. przeprowadzenie identyfikacji obszarów ryzyka,
 3. opracowanie dokumentacji audytu,
 4. prowadzenie akt audytu bieżących i stałych w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
 5. opracowanie planu audytu rocznego, w porozumieniu z kierownikiem jednostki na podstawie udokumentowanej analizy ryzyka,  
 6. podanie informacji na temat czasu planowanego na realizację poszczególnych zadań oraz
  na realizację czynności doradczych i sprawdzających,
 7. przygotowanie pisemnych sprawozdań z wykonanych zadań audytowych wraz z rekomendacjami dla audytowanego obszaru,
 8. przeprowadzenie czynności doradczych oraz konsultacyjnych w ważnych sprawach,
 9. przeprowadzenie czynności sprawdzających po upływie terminu realizacji zaleceń,
 10. przygotowanie sprawozdania z wykonania planu audytu w terminie do 31 grudnia 2018 r.
 1. TERMIN REALIZACJI ZADAŃ: od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

 

 1. FORMA WYNAGRODZENIA:

 

Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych, w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę prawidłowo wystawionej i podpisanej faktury/rachunku.

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

 

 1. Oferty należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu.
 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
 7. Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 8. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 9. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga – 100 %).
 10. Oferty złożone po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie będą brane pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 12. Poprawki cyfr i liczb należy pisać wyrazami.
 13. Całość tworząca ofertę powinna być spięta lub zszyta w sposób zapobiegający 
  jej dekompletacji. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty zostały ponumerowane 
  przez Wykonawcę (dotyczy tylko zapisanych stron oferty).
 14. Kopie dokumentów powinny być stwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę składającego ofertę.

 

Ponadto oferta powinna zawierać:

 1. zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,
 2. oświadczenie o spełnianiu warunków stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zapytania,
 3. dokument potwierdzający posiadane uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
 4. wykaz zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 4                   do niniejszego zapytania.

 

 1. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:

 

 1. usługodawcą może być osoba fizyczna spełniająca warunki określone w art. 286 lub podmiot,
  o którym mowa w art. 279 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z co najmniej 3 - letnim doświadczeniem w pracy w zawodzie audytora wewnętrznego,
 2. wymienione wyżej warunki spełniać muszą osoby fizyczne ubiegające się bezpośrednio
  o zlecenie usługi, a w przypadku podmiotów warunki te spełniać musi co najmniej jedna z osób zatrudnionych w danym podmiocie na podstawie umowy o pracę.
 3. do udziału w postępowaniu zostaną dopuszczeni usługodawcy, którzy wykonują bezpośrednio lub wykonali w ostatnich 3 latach poprzedzających datę składania ofert co najmniej 6 zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego
  na podstawie ustawy o finansach publicznych,
 4. usługodawcy obowiązani są do załączenia dowodów potwierdzających, że usługi, o których mowa w pkt 3 zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje).

 

Termin złożenia oferty upływa w dniu: 22 grudnia 2017 r. o godzinie 13.00

 

Za poprawną uznaje się taką ofertę, która zawiera: cenę netto, brutto oraz wartość podatku VAT.

Ofertę należy opakować w jednej kopercie i opatrzonej napisem: „Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Powiecie Gołdapskim w roku 2018 zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” na adres: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego.

 

Oferta złożona po w/w terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

 

Złożenie oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym oferentem.

 

Zamawiający może unieważnić niniejsze postępowanie bez podania przyczyny.

 

Załączniki:

- Załącznik nr 1 – formularz oferty

- Załącznik nr 2 – wzór umowy

- Załącznik nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków

- Załącznik nr 4 – wykaz zadań audytowych w jednostkach zobowiązanych do przeprowadzania audytu wewnętrznego na podstawie ustawy o finansach publicznych. 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty