Wersja obowiązująca z dnia

Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w ramach zadania Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6, część II

Przedmiotem zamówienia jest:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi , ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w ramach zadania Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6, część II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem klatek schodowych w budynkach szpitalnych w Gołdapi, w ramach zadania Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6, część II. Należy wziąć pod uwagę, że prace budowlane będą odbywać się w czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie użytkowanych przez użytkownika na terenie kompleksu szpitalnego. Zakres zamówienia obejmuje: 1) Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej obiektu: Oddziału dziecięcego, zlokalizowanego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Słonecznej 7b w Gołdapi, na dz. nr geod. 671/6 W ramach powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać elektroniczny system sterowania oddymianiem grawitacyjnym klatki schodowej składający się z centralki oddymiania, napędów-siłowników służących do otwierania okna oddymiania, czujników dymu oraz przycisków oddymiania/przewietrzania. W zakresie prac należy ująć również wymianę okna fasadowego znajdującego się w górnej części klatki schodowej na certyfikowane okno oddymiania. 2) Zaprojektowanie i wykonanie z uruchomieniem systemu sterowania oddymianiem mechanicznym klatki schodowej obiektu: Budynku Głównego Szpitala, zlokalizowanego przy ul. Słonecznej 7 w Gołdapi, na dz. nr geod. 671/11 W ramach powyższego zadania należy zaprojektować i wykonać elektroniczny system sterowania oddymianiem mechanicznym klatki schodowej składający się z centralki oddymiania, wentylatorów (napowietrzającego oraz oddymiającego), czujników dymu oraz przycisków oddymiania/przewietrzania. W zakresie prac należy ująć również wykonanie kanałów dolotowych napowietrzania i oddymiania w obudowie ognioodpornej klasy EI60 łączących kubaturę klatki schodowej z poszczególnymi wentylatorami. Realizacja zmówienia: ETAP I. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w ciągu 20 dni lub w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy (bieg terminu rozpoczyna się w dniu następnym po dniu podpisania umowy). Uzyskanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę - w terminie max. do 45 dni od dnia podpisania umowy. ETAP II. Wykonanie robót budowlano- montażowych w ciągu 15 dni lub w ciągu 20 dni od dnia uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę (odpowiednio 15 lub 20 dni liczonych od dnia następnego po dniu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę). Szczegółowy opis wymaganej dokumentacji projektowej oraz zakres robót budowlanych określono w Programie Funkcjonalno - Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.45.30.00-7, 35.31.60.00-5, 45.31.10.00-0, 45.11.10.00-8, 45.33.10.00-6, 74.23.15.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 65.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez wykonawcę - treść oświadczenia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej dwie roboty (tj. dwa oddzielne kontrakty) polegające na zaprojektowaniu i budowie instalacji oddymiania, każda z nich o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 złotych (piętnaście tysięcy złotych) i przedstawi dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wzór wykazu - załącznik nr 5). Dowody, o których mowa powyżej wykonawca składa w formie poświadczeń (referencji) lub innych dokumentów jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia / nie spełnia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy wypełniony i podpisany na każdej stronie (zał. nr 1 do SIWZ) Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin opracowania kompletnej dokumentacji projektowej - 5
 • 3 - Termin wykonania robót budowlano - montażowych - 5

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiana umowy może być dokonana w granicach wyznaczonych przepisami ustawy, w tym art. 144 ustawy Pzp, wyłącznie za zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. b) Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach: - Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej. - Zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy. - Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. - Wystąpienia niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na realizację zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.07.2016 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • 114867 - 2016
  format: pdf, rozmiar: 371.16 KB, data dodania:

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia