Wersja obowiązująca z dnia

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6

Przedmiotem zamówienia jest:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi , ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6. W związku z tym, że prace budowlane będą odbywać się w czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie użytkowanych przez użytkownika na terenie kompleksu szpitalnego, a prace budowlane muszą być przeprowadzane etapowo z uwzględnieniem możliwości minimalizowania wszelkich niedogodności Zamawiający dla wyraźnego oddzielenia prac użył sformułowania Etap I i Etap II. W pierwszej kolejności należy wykonać prace budowlane w Budynku Głównym (Etap I), a po ich zakończeniu rozpocząć prace na Oddziale Dziecięcym w Budynku SPZP-O (Etap II). Każdy z Etapów ma trwać jak najkrócej, a tę okoliczność należy wziąć pod uwagę, gdyż nie będzie ona podstawą do przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych. I Etap. Budynek Główny Szpitala (A - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Klatka schodowa w poziomie piwnicy (19,71 m2) - wykonanie oddzielenia pożarowego klatki schodowej od pomieszczeń technicznych i Izby Przyjęć poprzez wykonanie przegrody o odporności ogniowej EI 60, wymianę drzwi 2- skrzydłowych drewnianych na aluminiowe pożarowe EI 60. 2. Izolacja ognioochronna o odporności ogniowej EI 60 istniejącego przewodu wentylacyjnego usytuowanego w klatce schodowej od poziomu parteru do stropodachu. 3. Parter - oddzielenie pożarowe klatki schodowej (22,18 m2) od Oddziału Wewnętrznego z adaptacją pomieszczeń po byłej izbie przyjęć (44,01 m2), w tym . - dostosowanie I pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na salę nadzoru kardiologicznego; - dostosowanie II pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na izolatkę z zapleczem sanitarnym. 4. Piętro - w istniejącej Poradni Kardiologicznej - likwidacja miejscowego zacieku na części sufitu i ściany: zbicie uszkodzonych tynków , wykonanie nowego tynku, gładzie gipsowe i malowanie pomieszczenia. 5. Poddasze - oddzielenie pożarowe klatki schodowej od nieużytkowanego poddasza przegrodą ognioochronną REI 60 poprzez obudowę istniejącego stropu (sufitu) nad ostatnią kondygnacją od strony przestrzeni użytkowanej klatki schodowej okładziną z płyt g-k. 6. Wyposażenie drzwi w samozamykacze. Dotyczy to drzwi, które po całkowitym otwarciu zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej szerokości wymaganej przepisami p.poż.(do uzgodnienia z PPSP). II Etap. Oddział Dziecięcy zlokalizowany na I piętrze w Budynku SPZP-O wraz z oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O od strony południowej (D - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Dostosowanie klatki schodowej od strony zachodniej (w poziomie piwnicy) do odporności ogniowej EI-30 przez wymianę drzwi zwykłych o szer. 1,50m na aluminiowe szer. 1,10m jednoskrzydłowe, z zamurowaniem części otworu. 2. Dostosowanie klatek schodowych (środkowej i od strony zachodniej) na I piętrze poprzez wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 2-skrzydłowych oszklonych oraz drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 1-skrzydłowe pełne. 3. Roboty adaptacyjne - Pokój Oddziałowej. 4. Roboty adaptacyjne - Pokój Zabiegowy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.40.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4, 45.42.11.10-8, 45.44.21.00-8, 45.33.24.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych w zakresie robót wewnętrznych (murarskie, tynkarskie, gładzie gipsowe, okładziny ścienne i podłogowe, malowanie i roboty wykończeniowe, wymiana stolarki, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne), każda z nich o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych). W celu oceny spełniania przez Wykonawcę, Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Obowiązek udowodnienia niemożności uzyskania poświadczenia spoczywa na Wykonawcy oraz musi wynikać z treści oświadczenia i być poparte dowodami. UWAGA: a) Każda z dwóch robót określonych powyżej, musi być wykonana/ wykonywana w ramach dwóch oddzielnych kontraktów. b) Treść wykazu robót/ treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanych/ wykonywanych robót. c) przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). w przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. d) w przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy ­ wypełniony i podpisany na każdej stronie (zał. nr 1 do SIWZ). Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmioty zamówienia, c) wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2016r. 4) Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 5) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1, jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • 135326 - 2016
  format: pdf, rozmiar: 376.54 KB, data dodania:

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia