Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6

 • Status Archiwum
 • Rodzaj zamówienia Roboty budowlane
 • Tryb zamówienia Nieograniczony
 • Termin składania ofert
 • Termin otwarcia ofert
 • TED/UZP 135326 - 2016

Przedmiotem zamówienia jest:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Gołdapi , ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 6154444, faks 087 6154445.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatgoldap.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac modernizacyjnych w budynkach szpitala, stanowiących własność Powiatu Gołdapskiego, zlokalizowanych przy ulicy Słonecznej 7 i 7B w Gołdapi, na działkach o numerach geodezyjnych 671/11 i 671/6. W związku z tym, że prace budowlane będą odbywać się w czynnych obiektach bez możliwości całkowitego opuszczenia wszystkich pomieszczeń jednocześnie użytkowanych przez użytkownika na terenie kompleksu szpitalnego, a prace budowlane muszą być przeprowadzane etapowo z uwzględnieniem możliwości minimalizowania wszelkich niedogodności Zamawiający dla wyraźnego oddzielenia prac użył sformułowania Etap I i Etap II. W pierwszej kolejności należy wykonać prace budowlane w Budynku Głównym (Etap I), a po ich zakończeniu rozpocząć prace na Oddziale Dziecięcym w Budynku SPZP-O (Etap II). Każdy z Etapów ma trwać jak najkrócej, a tę okoliczność należy wziąć pod uwagę, gdyż nie będzie ona podstawą do przedłużenia terminu wykonania prac budowlanych. I Etap. Budynek Główny Szpitala (A - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Klatka schodowa w poziomie piwnicy (19,71 m2) - wykonanie oddzielenia pożarowego klatki schodowej od pomieszczeń technicznych i Izby Przyjęć poprzez wykonanie przegrody o odporności ogniowej EI 60, wymianę drzwi 2- skrzydłowych drewnianych na aluminiowe pożarowe EI 60. 2. Izolacja ognioochronna o odporności ogniowej EI 60 istniejącego przewodu wentylacyjnego usytuowanego w klatce schodowej od poziomu parteru do stropodachu. 3. Parter - oddzielenie pożarowe klatki schodowej (22,18 m2) od Oddziału Wewnętrznego z adaptacją pomieszczeń po byłej izbie przyjęć (44,01 m2), w tym . - dostosowanie I pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na salę nadzoru kardiologicznego; - dostosowanie II pomieszczenia po byłej Izbie Przyjęć przy oddziale wewnętrznym na izolatkę z zapleczem sanitarnym. 4. Piętro - w istniejącej Poradni Kardiologicznej - likwidacja miejscowego zacieku na części sufitu i ściany: zbicie uszkodzonych tynków , wykonanie nowego tynku, gładzie gipsowe i malowanie pomieszczenia. 5. Poddasze - oddzielenie pożarowe klatki schodowej od nieużytkowanego poddasza przegrodą ognioochronną REI 60 poprzez obudowę istniejącego stropu (sufitu) nad ostatnią kondygnacją od strony przestrzeni użytkowanej klatki schodowej okładziną z płyt g-k. 6. Wyposażenie drzwi w samozamykacze. Dotyczy to drzwi, które po całkowitym otwarciu zmniejszają szerokość drogi ewakuacyjnej poniżej szerokości wymaganej przepisami p.poż.(do uzgodnienia z PPSP). II Etap. Oddział Dziecięcy zlokalizowany na I piętrze w Budynku SPZP-O wraz z oddzielną klatką schodową od strony zachodniej i wspólną klatką z SPZP-O od strony południowej (D - na mapie lokalizacyjnej - zał. nr 1 do ST) 1. Dostosowanie klatki schodowej od strony zachodniej (w poziomie piwnicy) do odporności ogniowej EI-30 przez wymianę drzwi zwykłych o szer. 1,50m na aluminiowe szer. 1,10m jednoskrzydłowe, z zamurowaniem części otworu. 2. Dostosowanie klatek schodowych (środkowej i od strony zachodniej) na I piętrze poprzez wymianę drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 2-skrzydłowych oszklonych oraz drzwi drewnianych na aluminiowe EI-30 1-skrzydłowe pełne. 3. Roboty adaptacyjne - Pokój Oddziałowej. 4. Roboty adaptacyjne - Pokój Zabiegowy.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.51.40-0, 45.40.00.00-1, 45.26.25.00-6, 45.32.40.00-4, 45.42.11.10-8, 45.44.21.00-8, 45.33.24.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca udokumentuje wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch robót budowlanych w zakresie robót wewnętrznych (murarskie, tynkarskie, gładzie gipsowe, okładziny ścienne i podłogowe, malowanie i roboty wykończeniowe, wymiana stolarki, roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne), każda z nich o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 złotych (siedemdziesiąt tysięcy złotych). W celu oceny spełniania przez Wykonawcę, Zamawiający żąda wykazu robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania wraz z dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, jest: - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub - oświadczenie wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Obowiązek udowodnienia niemożności uzyskania poświadczenia spoczywa na Wykonawcy oraz musi wynikać z treści oświadczenia i być poparte dowodami. UWAGA: a) Każda z dwóch robót określonych powyżej, musi być wykonana/ wykonywana w ramach dwóch oddzielnych kontraktów. b) Treść wykazu robót/ treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanych/ wykonywanych robót. c) przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). w przypadku, gdy roboty budowlane zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. Starostwo Powiatowe w Gołdapi, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. d) w przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich - tabela A http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania niezbędnym potencjałem technicznym przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie żąda od wykonawców udowodnienia faktu znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku, podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, co jest dopuszczone w art. 44 Ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Formularz ofertowy ­ wypełniony i podpisany na każdej stronie (zał. nr 1 do SIWZ). Pełnomocnictwo. W przypadku podpisania oferty lub załączonego do niej jakiegokolwiek dokumentu i oświadczenia przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) należy dołączyć pełnomocnictwo, sporządzone zgodnie z wymaganiami Kodeksu Cywilnego - oryginał lub notarialnie potwierdzoną kopię dokumentu. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy pzp) W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia - pisemne (w oryginale) zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Termin realizacji zamówienia - 10

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1) Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na postawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zamiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia robót w przypadku: a) wystąpienia robót dodatkowych, od których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego, b) klęsk żywiołowych uniemożliwiających realizację przedmioty zamówienia, c) wstrzymanie robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmiany wysokości zobowiązania określonego w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w 2016r. 4) Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 5) Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ust. 1, jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.powiatgoldap.pl/zamowienie.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.06.2016 godzina 12:00, miejsce: Biuro Obsługi Mieszkańców, Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • 135326 - 2016
  format: pdf, rozmiar: 376.54 KB, data dodania:

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia