Wersja obowiązująca z dnia

Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OR.2110.3.2022
Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych 
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi 

I.  Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
II. Stanowisko pracy: samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem 
 wymagania niezbędne:
1.    wykształcenie wyższe;
2.    doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie zamówień publicznych;
3.    obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4.    biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów biurowych;
5.    znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
    ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
    ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
    ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
    ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
    ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
6.    prawo do korzystania z pełni praw publicznych;
7.    pełna zdolność do czynności prawnych;
8.    brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego;
9.    stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy;
10.    nieposzlakowana opinia.
    wymagania dodatkowe:
1.    doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
2.    znajomość prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
3.    opanowanie i wysoka kultura osobista;
4.    umiejętność pracy pod presją czasu;
5.    umiejętność organizacji pracy własnej;
6.    ukierunkowanie na podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy;
7.    komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
IV. Do zakresu zadań pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

A.    W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych: 
1.    Realizowanie zadań w zakresie rozwoju społeczno– ekonomicznego powiatu.
2.    Promowanie i ułatwianie współpracy oraz wymiany doświadczeń wśród samorządów lokalnych o różnorodnych formach i strategii pomocy zagranicznej. 
3.    Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
4.    Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi. 
5.    Opracowywanie i monitorowanie Strategii powiatu. 
6.    Nadzór nad czynnościami proceduralnymi (programowaniem) dotyczącymi wdrażania przez Zarząd Powiatu funduszy strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych.
7.    Promowanie Powiatu w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego. 
8.    Koordynowanie przygotowywanej przez wykonawców dokumentacji technicznej planowanych inwestycji. 
9.    Współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania, prowadzenia i rozliczania inwestycji powiatowych. 
10.    Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez: 
a)    aktywne poszukiwanie źródeł finansowych poza budżetem Powiatu, 
b)    przygotowywanie wniosków grantowych, 
c)    przekazywanie informacji o źródłach finansowania zadań Powiatu, 
d)    współpraca z gminami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacja wspólnych przedsięwzięć, 
e)    gromadzenie danych i monitoring prac związanych z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych. 
11.    Prowadzenie monitoringu pojawiających się możliwości finansowania działań powiatu ze środków zewnętrznych. 
B.    W zakresie wspierania przedsiębiorczości: 
1.    Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez: 
a)    inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno– ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorców, 
b)    współpraca z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości. 
2.    Promowanie Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
C.    W zakresie zamówień publicznych:
1.    Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zgodnie z przepisami postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień publicznych na potrzeby starostwa. 
2.    Udział w pracach komisji przetargowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. 
3.    Koordynowanie zawarcia umów przez Powiat Gołdapski w zakresie zamówień publicznych.
4.    Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.
5.    Opracowywanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień.
6.    Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
7.    Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i innych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Starosty Gołdapskiego. 
8.    Kompletowanie, porządkowanie i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
9.    Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
10.    Doradztwo i pomoc merytoryczna pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1.    Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
2.    Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu.
3.    Praca przy monitorze ekranowym powiązana z obsługą urządzeń biurowych. 
4.    Praca na 3. piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.
5.    Bezpieczne warunki pracy. 
VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.
VII. Wymagane dokumenty:
1.    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1a do ogłoszenia),
2.    życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane, 
3.    kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy w administracji publicznej, 
4.    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie zdobyte kwalifikacje zawodowe, 
5.    w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
6.    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7.     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego), 
8.    Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji   wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1b do ogłoszenia).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi bądź przesłać pocztą na adres:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi
ul. Krótka 1
19-500 Gołdap
Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa). Nie dopuszcza się również możliwości przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gołdapi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 530 tj.)”. 
Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.
Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. ze zm.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 36 lub 87 615 44 20.
Gołdap, 24.05.2022 r.    
Starosta Gołdapski
/-/ Marzanna Marianna
Wardziejewska
 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia