Wersja obowiązująca z dnia

Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

 

 1.  Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
 3. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
 • wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie zamówień publicznych;
 3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów biurowych;
 5. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 1. prawo do korzystania z pełni praw publicznych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego;
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy;
 5. nieposzlakowana opinia.
 • wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 2. znajomość prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
 3. opanowanie i wysoka kultura osobista;
 4. umiejętność pracy pod presją czasu;
 5. umiejętność organizacji pracy własnej;
 6. ukierunkowanie na podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy;
 7. komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 1. Do zakresu zadań pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych

będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

 

 1. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 1. Realizowanie zadań w zakresie rozwoju społeczno– ekonomicznego powiatu.
 2. Promowanie i ułatwianie współpracy oraz wymiany doświadczeń wśród samorządów lokalnych
  o różnorodnych formach i strategii pomocy zagranicznej.
 3. Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
 4. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi.
 5. Opracowywanie i monitorowanie Strategii powiatu.
 6. Nadzór nad czynnościami proceduralnymi (programowaniem) dotyczącymi wdrażania przez Zarząd Powiatu funduszy strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych.
 7. Promowanie Powiatu w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego.
 8. Koordynowanie przygotowywanej przez wykonawców dokumentacji technicznej planowanych inwestycji.
 9. Współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania, prowadzenia
  i rozliczania inwestycji powiatowych.
 10. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez:
 1. aktywne poszukiwanie źródeł finansowych poza budżetem Powiatu,
 2. przygotowywanie wniosków grantowych,
 3. przekazywanie informacji o źródłach finansowania zadań Powiatu,
 4. współpraca z gminami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacja wspólnych przedsięwzięć,
 5. gromadzenie danych i monitoring prac związanych z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych.
 1. Prowadzenie monitoringu pojawiających się możliwości finansowania działań powiatu ze środków zewnętrznych.
 1. W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez:
 1. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno– ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorców,
 2. współpraca z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
 1. Promowanie Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zgodnie z przepisami postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień publicznych na potrzeby starostwa.
 2. Udział w pracach komisji przetargowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
 3. Koordynowanie zawarcia umów przez Powiat Gołdapski w zakresie zamówień publicznych.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.
 5. Opracowywanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień.
 6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i innych
  sprawozdań z zakresu zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Starosty Gołdapskiego.
 8. Kompletowanie, porządkowanie i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej
  z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Doradztwo i pomoc merytoryczna pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi
  w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
  do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu.
 3. Praca przy monitorze ekranowym powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Praca na 3. piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.
 5. Bezpieczne warunki pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1a do ogłoszenia),
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy w administracji publicznej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie zdobyte kwalifikacje zawodowe,
 5. w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 7.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie
  do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji   wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1b do ogłoszenia).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”
w terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa). Nie dopuszcza się również możliwości przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gołdapi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 530 tj.)
”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. ze zm.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 36 lub 87 615 44 20.

Gołdap, 09.05.2022 r.   

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia