Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia nieobowiązująca

Samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych (Etatów: 1 )

 • Status Weryfikacja kandydatów
 • Termin składania ofert
 • Wydział n/d
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 2/2022
 • Identyfikator SSPŚZZP

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na samodzielne stanowisko urzędnicze ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

 

 1.  Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
 3. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
 • wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe;
 2. doświadczenie zawodowe w pracy w zakresie zamówień publicznych;
 3. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 4. biegła znajomość obsługi komputera i podstawowych pakietów biurowych;
 5. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 1. prawo do korzystania z pełni praw publicznych;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych;
 3. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego;
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy;
 5. nieposzlakowana opinia.
 • wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 2. znajomość prawa europejskiego związanego z obszarem zamówień publicznych;
 3. opanowanie i wysoka kultura osobista;
 4. umiejętność pracy pod presją czasu;
 5. umiejętność organizacji pracy własnej;
 6. ukierunkowanie na podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy;
 7. komunikatywność, odporność na stres, samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 1. Do zakresu zadań pracownika ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych

będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

 

 1. W zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych:
 1. Realizowanie zadań w zakresie rozwoju społeczno– ekonomicznego powiatu.
 2. Promowanie i ułatwianie współpracy oraz wymiany doświadczeń wśród samorządów lokalnych
  o różnorodnych formach i strategii pomocy zagranicznej.
 3. Współpraca z podmiotami krajowymi i zagranicznymi w zakresie wykorzystywania funduszy zewnętrznych.
 4. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć gospodarczych i kulturalnych w ramach zawieranych porozumień z partnerami zagranicznymi.
 5. Opracowywanie i monitorowanie Strategii powiatu.
 6. Nadzór nad czynnościami proceduralnymi (programowaniem) dotyczącymi wdrażania przez Zarząd Powiatu funduszy strukturalnych, Inicjatyw Wspólnotowych.
 7. Promowanie Powiatu w zakresie rozwoju społeczno – ekonomicznego.
 8. Koordynowanie przygotowywanej przez wykonawców dokumentacji technicznej planowanych inwestycji.
 9. Współpraca z wydziałem Finansowym w zakresie przygotowywania, prowadzenia
  i rozliczania inwestycji powiatowych.
 10. Prowadzenie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych poprzez:
 1. aktywne poszukiwanie źródeł finansowych poza budżetem Powiatu,
 2. przygotowywanie wniosków grantowych,
 3. przekazywanie informacji o źródłach finansowania zadań Powiatu,
 4. współpraca z gminami w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych i realizacja wspólnych przedsięwzięć,
 5. gromadzenie danych i monitoring prac związanych z uczestnictwem Powiatu w programach unijnych.
 1. Prowadzenie monitoringu pojawiających się możliwości finansowania działań powiatu ze środków zewnętrznych.
 1. W zakresie wspierania przedsiębiorczości:
 1. Tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, poprzez:
 1. inicjowanie i koordynowanie działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem ogólnodostępnej bazy informacyjno– ofertowej dla inwestorów i przedsiębiorców,
 2. współpraca z samorządami gmin i instytucjami regionalnymi w zakresie rozwoju przedsiębiorczości.
 1. Promowanie Powiatu w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
 1. W zakresie zamówień publicznych:
 1. Przygotowywanie, organizacja i prowadzenie zgodnie z przepisami postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych w ramach zamówień publicznych na potrzeby starostwa.
 2. Udział w pracach komisji przetargowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
 3. Koordynowanie zawarcia umów przez Powiat Gołdapski w zakresie zamówień publicznych.
 4. Zamieszczanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym UE.
 5. Opracowywanie rocznego planu postępowań o udzielenie zamówień.
 6. Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.
 7. Sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i innych
  sprawozdań z zakresu zamówień publicznych na potrzeby prezesa UZP i Starosty Gołdapskiego.
 8. Kompletowanie, porządkowanie i właściwe przechowywanie dokumentacji związanej
  z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Doradztwo i pomoc merytoryczna pracownikom Starostwa Powiatowego w Gołdapi
  w sprawach z zakresu zamówień publicznych.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony
  do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu.
 3. Praca przy monitorze ekranowym powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Praca na 3. piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.
 5. Bezpieczne warunki pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

 

 

 

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1a do ogłoszenia),
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy w administracji publicznej,
 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie zdobyte kwalifikacje zawodowe,
 5. w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 7.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie
  do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji   wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1b do ogłoszenia).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na samodzielne stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych i zamówień publicznych
w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”
w terminie do dnia 20 maja 2022 r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa). Nie dopuszcza się również możliwości przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gołdapi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 530 tj.)
”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r. ze zm.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 36 lub 87 615 44 20.

Gołdap, 09.05.2022 r.   

Załączniki

Treść ogłoszenia