Wersja obowiązująca z dnia

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Zarząd Powiatu w Gołdapi

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór
na wolne stanowisko kierownicze

Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a, 19-500 Gołdap.

 1. Stanowisko pracy:

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi.

 1. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem- wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. co najmniej 5 lat stażu pracy,
 3. znajomość problematyki związanej z budownictwem drogowym, zarządzaniem drogami publicznymi, organizacją ruchu, funkcjonowaniem samorządu powiatowego, w tym w szczególności przepisów prawnych ustaw:
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 • ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
 • ustawa z dnia 11 września 2019r. o zamówieniach publicznych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw.
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. brak zakazu pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 3. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych,
 5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyślnie przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,
 7. nieposzlakowana opinia.
 • wymagania dodatkowe:
 1. ukończenie kursów i/lub studiów podyplomowych mających wpływ na umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi i wykonywanie obowiązków dyrektora,
 2. znajomość zasad gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,
 5. umiejętność zarządzania i kierowania zespołem ludzi,
 6. umiejętność pracy pod presją czasu oraz podejmowania trudnych decyzji,
 7. zdolność analitycznego myślenia,
 8. opanowanie i wysoka kultura osobista,
 9. ukierunkowanie na podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,
 10. samodzielność, operatywność, zaangażowanie, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, odporność na stres.

 

 1.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku (główne zadania):
 1. Kierowanie Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi (ZDP) zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi resortowymi i zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania.
 2. Reprezentowanie ZDP na zewnątrz.
 3. Organizacja całokształtu zadań ZDP związanych z planowaniem, budową, modernizacją, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych - określonych w statucie i regulaminie organizacyjnym jednostki.
 4. Planowanie i dysponowanie środkami budżetu ZDP w ramach zatwierdzonego przez Zarząd Powiatu rocznego planu finansowego oraz występowanie z wnioskami w sprawie jego zmian.
 5. Składanie oświadczeń woli w sprawach majątkowych dotyczących działalności ZDP na podstawie i w granicach upoważnienia Zarządu Powiatu.
 6. Pełnienie roli pracodawcy wobec pracowników ZDP i wykonywanie wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Miejsce pracy- Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi.
 2. Zatrudnienie w ramach umowy o pracę - pełny etat.
 3. Bezpieczne warunki pracy.
 4. Warunki pracy na stanowisku- stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością, praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie; w zakresie podstawowych zadań uwzględnia się pracę w terenie.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1a do ogłoszenia),
 2. list motywacyjny- dokument własnoręcznie podpisany,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz ewentualnie zdobyte kwalifikacje zawodowe, ukończone kursy i szkolenia,
 4. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
 5. w przypadku obywateli innych państw zgodnie z III pkt 3 niniejszego ogłoszenia kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa zgodnego z wymaganiami,
 6. w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 9. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia naboru na stanowisko Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1b do ogłoszenia).

 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne stanowisko kierownicze Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi” w terminie do dnia 13 sierpnia 2020r. do godz. 13.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą

na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa). Nie dopuszcza się również możliwości przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne, tj.: list motywacyjny należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gołdapi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 36 lub 87 615 44 20.

Gołdap, 29.07.2020 r.   

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia