Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 3/2017
 • Identyfikator SUZPTSKPIR

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury w Wydziale Promocji
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. zamówień publicznych, sportu,  turystyki i kultury

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. znajomość poniższych przepisów prawa :

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

3. obywatelstwo polskie,

4.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

5. pełna zdolność do czynności prawnych,

6. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

8. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych oraz obsługi komputera

2. prawo jazdy kat. B,

3. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

4. znajomość języków obcych,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. samodzielność, operatywność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

IV. Do zakresu zadań ds. turystyki, sportu i kultury  będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

a) z zakresu zamówień publicznych:

 • koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych dla Starostwa,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie postępowań w ramach zamówień na potrzeby starostwa,
 • sporządzanie i koordynowanie umów zawieranych przez Powiat Gołdapski w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi, sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

b) z zakresu turystyki i sportu:

 • promowanie potencjału turystycznego Powiatu Gołdapskiego,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją, reklamą oraz informacją turystyczną,
 • współpraca przy organizacji imprez turystycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności turystycznej.
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności sportowej,
 • współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz  sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 • prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • współpraca z Radą Sportu,
 • współorganizowanie przedsięwzięć sportowych,
 • opracowywanie kalendarzy imprez sportowych współorganizowanych i wspieranych finansowo przez powiat.

c) z zakresu kultury i ochrony zabytków:

 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz w zakresie wymiany kulturalnej,
 • współdziałanie z instytucjami kulturalnymi,
 • załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 • przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku i zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • popularyzacja zabytków powiatu,
 • opracowywanie kalendarzy imprez kulturowych współorganizowanych i wspieranych finansowo przez powiat.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony , z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na III piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi” w terminie do dnia 2 października 2017r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

 

Gołdap, 12.09.2017 r.

Starosta Gołdapski

(-) Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia