Wersja nieobowiązująca z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury w Wydziale Promocji
i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. zamówień publicznych, sportu,  turystyki i kultury

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. znajomość poniższych przepisów prawa :

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa  z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

3. obywatelstwo polskie,

4.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

5. pełna zdolność do czynności prawnych,

6. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

8. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. bardzo dobra znajomość pakietów biurowych oraz obsługi komputera

2. prawo jazdy kat. B,

3. umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy,

4. znajomość języków obcych,

5. umiejętność pracy w zespole,

6. samodzielność, operatywność, kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

IV. Do zakresu zadań ds. turystyki, sportu i kultury  będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

a) z zakresu zamówień publicznych:

 • koordynowanie prac związanych z wdrażaniem i przestrzeganiem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • opracowywanie rocznego planu zamówień publicznych dla Starostwa,
 • opracowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zamówień publicznych,
 • przygotowywanie, organizacja i prowadzenie postępowań w ramach zamówień na potrzeby starostwa,
 • sporządzanie i koordynowanie umów zawieranych przez Powiat Gołdapski w zakresie zamówień publicznych,
 • udział w pracach komisji przetargowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi, sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych, prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

b) z zakresu turystyki i sportu:

 • promowanie potencjału turystycznego Powiatu Gołdapskiego,
 • prowadzenie spraw związanych z promocją, reklamą oraz informacją turystyczną,
 • współpraca przy organizacji imprez turystycznych,
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności turystycznej.
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności sportowej,
 • współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi oraz  sprawowanie nadzoru nad ich działalnością,
 • prowadzenie ewidencji Uczniowskich Klubów Sportowych,
 • współpraca z Radą Sportu,
 • współorganizowanie przedsięwzięć sportowych,
 • opracowywanie kalendarzy imprez sportowych współorganizowanych i wspieranych finansowo przez powiat.

c) z zakresu kultury i ochrony zabytków:

 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem działalności kulturalnej oraz w zakresie wymiany kulturalnej,
 • współdziałanie z instytucjami kulturalnymi,
 • załatwianie spraw związanych z organizowaniem i prowadzeniem powiatowej biblioteki publicznej,
 • przyjmowanie informacji od osób prowadzących roboty budowlane i ziemne o przypadku ujawnienia przedmiotu posiadającego cechy zabytku i zawiadamianie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wykopalisku lub znalezisku archeologicznym,
 • prowadzenie rejestru instytucji kultury,
 • popularyzacja zabytków powiatu,
 • opracowywanie kalendarzy imprez kulturowych współorganizowanych i wspieranych finansowo przez powiat.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony , z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na III piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych, turystyki, sportu i kultury w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi” w terminie do dnia 2 października 2017r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

 

Gołdap, 12.09.2017 r.

Starosta Gołdapski

(-) Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.