Wersja obowiązująca z dnia

Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego za rok 2019

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych, wprowadziła szereg zmian w prawie samorządowym, m.in. obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy, powiatu, województwa.

Zarząd powiatu, przedstawia Radzie Powiatu raport o stanie powiatu. Raport ma obejmować podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

W debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego mieszkańcy Powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gołdapskiego składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców Powiatu.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Gołdapskiego.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia.

 

Z wyrazami szacunku,

Starosta Gołdapski

Marzanna Marianna Wardziejewska

Załączniki