Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Numer aktu: XLIV/209/10

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : LI/225/2017

Informacje dodatkowe:

§ 1
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, a także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały, należą do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu.

§ 2
Zarząd Powiatu z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym zawiadamia kierowników podległych jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowe służby, inspekcje i straże, a także kierowników komórek organizacyjnych starostwa oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska o obowiązku złożenia materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na kolejny rok, określając ich formę, wzory dokumentów oraz datę złożenia.

§ 3
1. Radni przeprowadzają konsultacje społeczne zapoznając się z opiniami i potrzebami mieszkańców.
2. Radni i Komisje Stałe Rady mogą składać odrębne wnioski dotyczące projektu budżetu, do Zarządu Powiatu o ujęcie zadań w budżecie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego projekt dotyczy w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
3. Wnioski powinny zawierać nazwę zadania, jego krótką charakterystykę, uzasadnienie realizacji i w miarę możliwości wnioskodawcy jego szacunkowy koszt.
4. Wnioski podlegają weryfikacji ze strony Zarządu i są włączane do projektu w miarę możliwości finansowych budżetu.

§ 4
1. Projekt budżetu powiatu zawierający projekt uchwały budżetowej z załącznikami, uzasadnienie do projektu oraz materiały informacyjne, Zarząd Powiatu przedkłada Radzie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy, a także podaje do publicznej wiadomości.
2. Materiały informacyjne o których mowa w ust. 1 winny zawierać prognozy planów rzeczowych oraz planów szczegółowych wraz z uzasadnieniem.


3. Uzasadnienie obejmuje:
a) część opisową dotyczącą głównych założeń budżetu, na których oparto wysokości przyjęte w budżecie,
b) omówienie projektu planu dochodów według ważniejszych źródeł pochodzenia,
c) omówienie projektu planu wydatków z wyodrębnieniem wydatków bieżących, w tym wyszczególnienie ważniejszych wydatków remontowych i wydatków majątkowych,
d) informację o finansowaniu zadań inwestycyjnych obejmującą: nazwę inwestycji, zakres inwestycji, planowany termin rozpoczęcia i zakończenia, źródła finansowania, ogólny koszt inwestycji, zakres finansowy już zrealizowany i zakres planowany do zrealizowania w roku budżetowym,
e) zakres i kwoty dotacji przyznawanych z budżetu powiatu,
f) przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu lub przeznaczenia nadwyżki budżetowej,
g) prognozę spłat kredytów,
h) omówienie rachunku dochodów własnych,
i) omówienie złożonych wniosków, które nie zostały zaakceptowane przez zarząd,
j) inne informacje niezbędne do rzetelnego przedstawienia zakresu zadań realizowanych przez jednostkę.
4. Projekt budżetu powiatu jest opracowany w szczegółowości:
a) Dochody budżetu powiatu: dział, rozdział, paragraf.
b) Wydatki budżetu powiatu: dział rozdział, paragraf.
5. Projekty planów na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, są dokumentacją planistyczną obejmującą: nazwę zadania, okres realizacji oraz przewidywany koszt zadania.
6. Projekt uchwały budżetowej może zawierać inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu powiatu.

§ 5
1. Przewodniczący Rady Powiatu otrzymany projekt budżetu wraz z towarzyszącymi mu materiałami przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania komisjom Rady w zakresie ich kompetencji.
2. Komisje Rady w terminie 14 dni od otrzymania projektu wyrażają swoje opinie o projekcie i przekazują Komisji planowania, budżetu, finansów i promocji powiatu wraz z uzasadnieniem. Wnioski związane ze zwiększeniem wydatków lub wprowadzeniem nowych, przekazane z opinią o projekcie muszą wskazywać źródła ich sfinansowania.
3. Komisja planowania, budżetu, finansów i promocji powiatu po otrzymaniu opinii pozostałych Komisji Rady Powiatu na posiedzeniu z udziałem Przewodniczących pozostałych Komisji, w ciągu 7 dni wydaje ostateczną opinię o projekcie uchwały budżetowej i przekazuje ją Zarządowi Powiatu.

§ 6
1. Rada Powiatu uchwałę budżetową podejmuje przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 stycznia roku budżetowego.
2. Zarząd Powiatu jest zobowiązany przedstawić Radzie Powiatu opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej przed uchwaleniem budżetu.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.

§ 8
Traci moc Uchwała Nr XXXIX/240/2006 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 31 sierpnia 2006 roku w sprawie procedury opracowywania i uchwalania budżetu powiatu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Załączniki: