Wersja obowiązująca z dnia

sprawie zmian budżetu powiatu w roku 2013

Informacje dodatkowe:

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu powiatu o kwotę 1 486,31 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu powiatu po zmianie wynoszą 38 946 725,69 zł. z tego: dochody bieżące 33 029 377,69 zł. dochody majątkowe 5 917 348,00 zł.

§ 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu powiatu o kwotę 1 486,31 zł., zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu powiatu po zmianie wynoszą 40 778 151,69 zł. z tego: wydatki bieżące 33 337 590,69 zł. wydatki majątkowe 7 440 561,00 zł.

3. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku po zmianach, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2013 r. stanowi załącznik Nr 3a do niniejszej uchwały.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na 2013 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami po zmianach, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego po zmianach, stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1 831 426 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi
z emisji obligacji w kwocie 706 969 zł. oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków
z lat ubiegłych w kwocie 1 124 457 zł.

§ 4.

Przychody budżetu w 2013 roku w wysokości 10 313 515 zł., rozchody w wysokości 8 482 089 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zestawienie planowanych na 2013 rok dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Gołdapskiego na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych po zmianach, stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 706 969 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 993 031 zł.

§ 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki

Załączniki

  • XLIII/271/2013
    format: pdf, rozmiar: 1.56 MB, data dodania: