Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski

Numer aktu: XX/143/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XXXIX/237/2013

Traci moc: XL/196/10

Informacje dodatkowe:

uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się z dniem 1 września 2012 r. plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Gołdapi.
§3
Traci moc uchwała nr XL/196/10 Rady Powiatu w Gołdapi z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy prowadzące.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Załączniki: