Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy prowadzące

Numer aktu: XL/196/10

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: z dniem podjęcia

Status: Nieobowiązujący

Utracił moc przez : XX/143/2012

Informacje dodatkowe:

§1
Ustala się z dniem 1 września 2010 r. plan sieci szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych prowadzonych przez powiat gołdapski oraz niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez inne organy prowadzące, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3
Traci moc uchwała nr XXVIII/152/2009 Rady Powiatu Gołdapskiego z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie gołdapskim.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Stefan Piech

Załączniki: