Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Numer aktu: XIII/78/2011

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Powiatu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

§ 1.
1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
2. Inicjatywą lokalną, w ramach niniejszej uchwały, jest każde przedsięwzięcie należące do zadań samorządu powiatowego, realizowane w ciągu jednego roku budżetowego, które ma służyć zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkańców.
3. Grupę inicjatywną może stanowić minimum 15 osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu gołdapskiego, bądź organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy mające siedzibę na terenie powiatu gołdapskiego.
§ 2.
1. Wniosek o realizację inicjatywy lokalnej powinien zawierać w szczególności:
1) nazwę i opis inicjatywy;
2) termin realizacji;
3) informacje o grupie inicjatywnej;
4) miejsce wykonywania zadania;
5) szczegółowy zakres rzeczowy zadania wraz z propozycją harmonogramu realizacji;
6) opis dotychczas wykonanych prac;
7) opis kolejnych działań planowanych przy realizacji zadania;
8) określenie liczby osób, którym służyć będzie inicjatywa lokalna;
9) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji inicjatywy w tym:
a) całkowity koszt,
b) wnioskowaną wysokość dofinansowania oraz planowany sposób jej wydatkowania,
c) oświadczenie o zgromadzonych środkach własnych – minimum 25 %,
d) informacje o ewentualnych innych źródłach finansowania;
10) informacje na temat dotychczasowych zadań realizowanych we współpracy z administracją publiczną;
11) imiona i nazwiska osób reprezentujących grupę inicjatywną wraz z podpisami.
2. Do wniosku dotyczącego działań inwestycyjnych należy dołączyć w szczególności: kosztorys inwestorski, projekty budowlane, decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję o pozwoleniu na roboty budowlane lub zgłoszenie zamiaru budowy – wykonania robót budowlanych (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)
3. Wkład własny w kosztach realizacji inicjatywy lokalnej stanowić mogą:
1) środki finansowe zgromadzone przez grupę inicjatywną;
2) praca własna (tzw. robocizna) świadczona przez uczestników inicjatywy lokalnej;
3) świadczenia rzeczowe – w szczególności dokumentacja projektowa, kosztorysy inwestorskie, usługi transportowe, materiały niezbędne do realizacji inicjatywy lokalnej.
§ 3.
1. Wnioski, o których mowa w § 2, należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi.
2. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą być składane cały rok.
§ 4.
1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej opiniuje Komisja Konkursowa działająca w ramach Programu Współpracy Powiatu Gołdapskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
2. W terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku, pod względem formalny i merytorycznym Komisja Konkursowa dokona analizy wniosku a następnie zaopiniuje i przedłoży Zarządowi Powiatu celem ostatecznego zatwierdzenia.
3. Wnioski, które wpłyną w terminie do 31 sierpnia roku poprzedzającego rok budżetowy i zostaną zatwierdzone przez Zarząd Powiatu są rekomendowane do ujęcia w budżecie powiatu na rok następny. Wnioski złożone w innym terminie rozpatrywane będą w okresie wynikającym z trybu nowelizacji uchwały budżetowej.
4. Szczegółowe kryteria oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: