Wersja obowiązująca z dnia

Jak założyć Stowarzyszenie zwykłe – krok po kroku

1.    Sporządź dokumenty wymagane do założenia stowarzyszenia zwykłego. Można posłużyć się gotowymi formularzami zamieszczonymi na stronie.
2.    Powyższe dokumenty w oryginałach złóż w BOM Starostwa powiatowego w Gołdapi.
3.    Organ nadzoru w terminie 7 dni od złożenia wniosku: poinformuje o wpisie stowarzyszenia do ewidencji lub wezwie do uzupełnienia braków we wniosku lub poinformuje o złożeniu wniosku do Sądu o zakazanie założenia stowarzyszenia. 
Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych (oryginał) - zawierający dane – imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL: przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/członków Zarządu/członków Komisji Rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) oraz adres siedziby Stowarzyszenia.
2.    Regulamin stowarzyszenia (oryginał), określający jego nazwę, cel/e, teren i środki działania, siedzibę, zasady dokonywania zmian regulaminu działalności, sposób nabycia i utraty członkostwa, sposób rozwiązania stowarzyszenia oraz w zależności od  typu regulacji wybranych przez założycieli - zapisy stanowiące o: 
•    przedstawicielu reprezentującym stowarzyszenie lub
•    zarządzie Stowarzyszenia (tryb jego wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności jego uchwał, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych) lub
•    zarządzie i komisji rewizyjnej (tryb wyboru i uzupełniania składu, kompetencje, warunki ważności uchwał Zarządu, sposób reprezentowania stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych).
3.    Lista wszystkich członków założycieli jednak niemniej niż trzech - zawierająca imiona i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy (oryginał).
4.    Protokół z zebrania założycielskiego zawierający uchwały: o założeniu stowarzyszenia, wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w Regulaminie) i o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia (oryginał).
Dokumenty wymienione w pkt 1,2 podpisuje przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie lub wszyscy członkowie Zarządu.
Dokument wymieniony w pkt 4 podpisuje przewodniczący zebrania założycielskiego i protokolant.
Opłaty:
Brak.
Miejsce złożenia wniosku:
Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
Termin odpowiedzi:
7 dni od dnia wpływu wniosku na:
•    wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub
•    wezwanie do uzupełnienia braków we wniosku lub
•    złożenie do Sądu wniosku o zakazanie założenia stowarzyszenia. 
Podstawa prawna:
•    ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261 z późn. zm.);
•    rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

Wymagane dokumenty:
1.    Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gołdapskiego wraz z załącznikami.
Ponadto :
1 z 3 wariantów :
Załączniki do pobrania
1.    Wniosek - wariant z przedstawicielem reprezentującym  
2.    Wniosek - wariant z Zarządem 
3.    Wniosek - wariant z zarządem i organem kontroli wewnętrznej 
Załączniki
1.    uchwała o założeniu stowarzyszenia - wzór do pobrania;
2.    uchwała o przyjęciu regulaminu - wzór do pobrania; 
3.    uchwała o wyborze przedstawiciela lub zarządu stowarzyszenia - wzór do pobrania;
4.    regulamin stowarzyszenia - wzór do pobrania;
5.    lista członków założycieli - wzór do pobrania;
6.    oświadczenie o dysponowaniu pomieszczeniami przeznaczonymi pod siedzibę stowarzyszenia - wzór do pobrania;
7.    protokół, dokument z zebrania założycielskiego - wzór do pobrania. 
 

Załączniki