Wersja obowiązująca z dnia

Wystąpienie pokontrolne z dn. 21.03.2023 r. znak: IK.K.7730.2.2022 z kontroli problemowej Starosty Gołdapskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej

Załączniki