Wersja obowiązująca z dnia

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r.

Starosta Gołdapski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienianych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłoszenia przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych Powiatu Gołdapskiego w 2021 r.

W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, biorących udział w konkursie.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji proszone są o wypełnienie stosownego formularza zgłoszeniowego na członka komisji konkursowej i przesłanie
go w terminie do 08.02.2021 r. do godziny 12:00 drogą pocztową na adres Starostwa Powiatowego w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap z dopiskiem „Komisja Konkursowa/ otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia zadań publicznych” albo e-mailem pod adres:
promocja@powiatgoldap.pl. Formularz zgłoszeniowy musi być podpisany przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z ramienia których osoba zostaje wskazana do pracy w komisji.

W przypadku zgłoszenia się więcej niż trzech kandydatów, wyboru przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienianych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dokona Zarząd Powiatu w Gołdapi w oparciu o posiadane przez kandydata kwalifikacje i umiejętności przydatne podczas prac w charakterze członka komisji konkursowej. 

Załączniki