Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Dostawa sprzętu serwerowego i urządzeń oraz wykonanie usług informatycznych, dostawę licencji i świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu pn.: „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej Powiatu Gołdapskiego”

Numer zamówienia: GN.272.4.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Miejsce złożenia oferty: Biuro Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego w Gołdapi ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

TED/UZP: 171332-2018

Przedmiotem zamówienia jest:

UWAGA

Dane z  pliku xml Wykonawca może zaimportować celem stworzenia dokumentu JEDZ. Formularz wstępnie przygotowany przez Zamawiającego zawiera tylko pola przez niego wskazane. W przypadku gdy Wykonawca korzysta z możliwości samodzielnego utworzenia nowego formularza JEDZ (lub edytowalnej wersji formularza zamieszczonej na stornach Urzędu Zamówień Publicznych) aktywne są wszystkie pola. Należy je wypełnić w zakresie wymaganym przez Zamawiającego do danego postępowania. Strona serwisu eESPD: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl

Załączniki: