Wersja nieobowiązująca z dnia

Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zamawiający:

Powiat Gołdapski zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) pn.: „Wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

 

2. Nazwa i adres zamawiającego:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Tel/fax. 87 615 44 44

adres internetowy: www.powiatgoldap.pl

 

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa tablic rejestracyjnych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Gołdapi w ilościach i na warunkach określonych poniżej.

3.1.1. Tablice rejestracyjne winny spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016r. poz. 1038 ze zm.) oraz muszą być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie warunków produkcji
i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 585).

3.1.2. Rodzaj i ilość tablic rejestracyjnych przewidywana do zamówienia:

L.p.

Rodzaj tablic

j.m.

Przewidywana ilość zamawianych tablic

1.

Tablice samochodowe zwyczajne indywidualne, zabytkowe, tymczasowe

szt.

3200

2.

Tablice motocyklowe zwyczajne  indywidualne, zabytkowe, tymczasowe

szt.

150

3.

Tablice motorowerowe zwyczajne, tymczasowe

szt.

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych, wskazane powyżej, są ilościami orientacyjnymi, stąd wybranemu Oferentowi nie przysługuje roszczenie o realizację dostaw w wielkościach podanych powyżej tabeli. Dostawy tablic rejestracyjnych realizowane w trakcie obowiązywania umowy mogą różnic się ilościowo i co do rodzaju – w zależności od bieżących potrzeb zamawiającego. Tym samym zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilości i rodzajów tablic rejestracyjnych, w stosunku do tych prognozowanych.

3.1.4. Zamawiający, w ramach zawartej umowy, będzie uprawniony do zamawiania wtórników tablic rejestracyjnych, według cen jednostkowych zaoferowanych przez Oferenta dla nowych tablic rejestracyjnych.

3.1.5. Zamówienia szczegółowe – zamówienia partii tablic – składane będą przez zamawiającego pisemnie, za pośrednictwem faksu lub elektronicznie.

3.1.6. Zamówienie określające ilość i rodzaj tablic rejestracyjnych, które zamawiający złoży
w formie wskazanej wyżej, realizowane będzie według zasad:

- w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia na nowe tablice rejestracyjne,

- w terminie 5 dni od dnia złożenia zamówienia na wtórniki tablic rejestracyjnych.

3.1.7. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego dostosowania wykonywanych tablic rejestracyjnych do nowych wzorów i wymagań w przypadku ukazania się nowych przepisów prawnych i regulacji dotyczących przedmiotu niniejszego zamówienia,

3.1.8. Wykonawca w ramach umowy zobowiązany będzie do odbioru tablic rejestracyjnych zniszczonych i wycofanych z użytku na podstawie protokołu/wykazu sporządzonego przez Zamawiającego a także do złomowania tych tablic w sposób gwarantujący niemożność ich powtórnego użycia.

3.1.9. Dostawa gotowych tablic rejestracyjnych do Starostwa Powiatowego w Gołdapi, a także odbiór tablic wycofanych z użytku, ich złomowanie lub utylizacja odbywać się będzie na koszt Oferenta.

3.1.10. Okres gwarancji na dostarczone tablice będzie wynosił 36 miesięcy od dnia ich dostarczenia.

 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia 1.02.2018r. do 31.12.2018r. lub do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

 

5. Warunki płatności:

Rozliczenia odbywać się będą po dostawie zamówionych tablic rejestracyjnych, na podstawie faktur, wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 21 dni licząc od daty doręczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.

 

6. Kryteria wyboru ofert: Cena - 100%

Oferta z najniższą ceną, niepodlegająca odrzuceniu zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia.

 

7. Sposób przygotowania oferty:

1.Ofertę należy sporządzić wg wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2. Do oferty należy załączyć:

- potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Oferenta lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu Oferenta kserokopię zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców produkujących tablice rejestracyjne prowadzonego przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 75ac ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017r., poz. 1260 ze zm.),

- wykaz dostaw (co najmniej dwie) wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech
 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, polegających na wykonaniu i dostawie tablic rejestracyjnych o wartości 100.000 zł brutto i dwie referencje od odbiorców ujętych w wykazie, zgodnie z załącznikiem nr 2
do zaproszenia.

 

8. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego, ul. Krótka 1,
19-500 Gołdap lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do dnia 12 stycznia 2018r. godzina 14:00 z dopiskiem: „Oferta na wykonanie i sukcesywną dostawę tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Gołdapi”.

 

9. Dodatkowe informacje dotyczące niniejszego postępowania:

1.  Postępowanie jest ważne, jeżeli wpłynie co najmniej jedna poprawna oferta.

2.  Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli żaden Wykonawca nie złoży oferty lub gdy wystąpiły okoliczności powodujące, że prowadzenie postępowania lub jego rozstrzygnięcia zakończone wyborem oferty nie leży w interesie Zamawiającego.

3.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie ustalonym między stronami.

4.  Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: Marta Wiszniewska, tel. 87 615 44 09, email: naczelnikkt@powiatgoldap.pl

 

Załączniki

Treść ogłoszenia

  • tablice_2018
    format: pdf, rozmiar: 3.5 MB, data dodania:

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.