Wersja obowiązująca z dnia

Wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1

Przedmiotem zamówienia jest:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi w zakresie sprzątania, utrzymania porządku i czystości w siedzibie oraz posesji Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1.

Wymagany termin wykonania zamówienia:

Od 01 STYCZNIA 2018r. do 31 GRUDNIA  2018r.

Oferty należy składać do dnia 04.12.2017r.  do godz. 1000 w:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 GOŁDAP

Oferta złożona po w/w terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  04.12.2017r. o godz. 1030 w:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 GOŁDAP

pokój nr 4

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest:

Złożenie oferty zgodnie z poniższą specyfikacją.

             

 • oferty należy składać w 2 zamkniętych kopertach:

a/ zewnętrzna winna być oznaczona napisem „Oferta na  sprzątanie”

      b/  wewnętrzna z podaną nazwą  i adresem wykonawcy.

Kryteriami oceny ofert będą:

 • cena 100 %

Informacje o ofercie można uzyskać w Starostwie Powiatowym  tel. 87 615 44 05 (pokój Nr 15) lub 507690268.

Osoba kontaktowa: Marcin Radziszewski

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • Zaproszenie
  format: pdf, rozmiar: 54.56 KB, data dodania:

SIWZ

 • IWZ
  format: pdf, rozmiar: 152.71 KB, data dodania:
 • zał.1zał.2
  format: word, rozmiar: 63 KB, data dodania: