Wersja obowiązująca z dnia

Montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Przedmiotem zamówienia jest:

Gołdap, 23.10.2017r.

OR.272.2.2017

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gołdapski / Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

NIP 8471516948

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 10 000 euro netto na montaż klimatyzacji w budynku administracyjnym Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

Zakres robót:

 1. Demontaż klimatyzacji znajdującej się w serwerowni Starostwa Powiatowego w Gołdapi (I piętro) oraz jej montaż w sali konferencyjnej nr 4 w budynku Starostwa (parter).
 2. Dostawa i montaż klimatyzatora inwenterowego w pomieszczeniu serwerowni Starostwa Powiatowego w Gołdapi (I piętro) o następujących parametrach minimalnych:
  1. Minimalna moc chłodnicza – 6,3 kW
  2. Wydajność ogrzewania – 7,1 kW
  3. Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie: 1~ / 50Hz / 220-240V
  4. Naścienna jednostka wewnętrzna
  5. Klimatyzacja przystosowana co pracy ciągłej
  6. Urządzenie wyposażone w osprzęt do pracy w niskich temperaturach do -24 oC
  7. Przepływ powietrza:
   1.  Jednostka zewnętrzna:  chłodzenie 41,5 m3/min; ogrzewanie 41,5 m3/min
   2. Jednostka wewnętrzna: chłodzenie (min/max) 10,4/20,5 m3/min; ogrzewanie (min/max): 13,1/23,5 m3/min
  8. Sterowanie elektroniczne bezprzewodowe
  9. Gwarancja 60 miesięcy.
 3. Demontaż i utylizacja klimatyzatora w sali konferencyjnej nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi (parter).
 4. Dostawa i montaż dwóch klimatyzatorów inwerterowych w Sali konferencyjnej nr 2 Starostwa Powiatowego w Gołdapi (parter) o następujących parametrach:
  1. Minimalna moc chłodnicza – 6,7 kW
  2. Wydajność ogrzewania – 7,25 kW
  3. Liczba faz/Częstotliwość/Napięcie: 1~ / 50Hz / 220-240V
  4. Naścienna jednostka wewnętrzna
  5. Minimalna temperatura pracy urządzenia: -15 oC
  6. Maksymalny poziom głośności jednostki wewnętrznej: 50 dB(A)
  7. Sterowanie elektroniczne bezprzewodowe
  8. Gwarancja 60 miesięcy.
 5. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszystkie koszty transportu i montaży urządzeń
 6. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych modyfikacji instalacji elektrycznej w budynku Zamawiającego koniecznych do montażu klimatyzatorów.
 7. Prace montażowe zostaną wykonane po uzyskaniu przez Zamawiającego niezbędnych zezwoleń od konserwatora zabytków właściwego miejscowo dla siedziby zamawiającego
 8. Zamawiający zaleca, aby oferent przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego.
 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Do 15 grudnia 2017 roku.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

100% - cena

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl do dnia 30 października 2017 roku do godziny 16.00.

Do oferty należy załączyć karty katalogowe oferowanych urządzeń

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:  Łukasz Dębowski, email informatyk@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 05

Uwaga!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje dotyczące zgodności oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówieni,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wybór oferty