Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Odnowienie licencii oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat

Numer zamówienia: OR.272.1.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

  1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gołdapski / Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

NIP 8471516948

  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 4 000 euro netto na odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat dla następujących produktów:

  1. ESET Endpoint Antivirus Suite - 50 licencji
  2. ESET Endpoint Security Suite – 10 licencji

Odnowienie licencji musi się odbyć przy użyciu dotychczas używanych przez Zamawiającego  kluczy produktu.

  1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

  1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

  1. KRYTERIA WYBORU OFERT

100% - cena

  1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl do dnia 20 października 2017 roku do godziny 11.00.

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:  Łukasz Dębowski, email informatyk@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 05

Uwaga!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

  • wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje dotyczące zgodności oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówieni,
  • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Załączniki: