Wersja obowiązująca z dnia

Odnowienie licencii oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat

Przedmiotem zamówienia jest:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 1. ZAMAWIAJĄCY

Powiat Gołdapski / Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

NIP 8471516948

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Starostwo Powiatowe w Gołdapi zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 4 000 euro netto na odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego na okres 3 lat dla następujących produktów:

 1. ESET Endpoint Antivirus Suite - 50 licencji
 2. ESET Endpoint Security Suite – 10 licencji

Odnowienie licencji musi się odbyć przy użyciu dotychczas używanych przez Zamawiającego  kluczy produktu.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

5 dni roboczych od złożenia zamówienia.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatność na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT z terminem płatności min. 14 dni.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERT

100% - cena

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy przesłać drogą emaliową na adres poczty elektronicznej informatyk@powiatgoldap.pl do dnia 20 października 2017 roku do godziny 11.00.

Osoba upoważniona do kontaktów z Oferentami:  Łukasz Dębowski, email informatyk@powiatgoldap.pl, tel. 87 615 44 05

Uwaga!

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • wystąpienia do Oferenta o dodatkowe informacje dotyczące zgodności oferowanego przedmiotu z opisem przedmiotu zamówieni,
 • unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

2. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • OR_272_1_2017
  format: pdf, rozmiar: 191.17 KB, data dodania:

Wybór oferty