Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Łukasz Dębowski

Zakwaterowanie i wyżywienie dla 22 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi, odbywających 4-tygodniowe staże zawodowe w związku z realizacją projektu „Szkoła naszych oczekiwań” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki, Działanie 2.4: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego, Poddziałanie 2.4.1: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe.

Numer zamówienia: ED.272.9.2017

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Ofertę należy: wysłać za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: wicedyrektor.zszgoldap@wp.pl, wysłać pocztą tradycyjną na adres Zespół Szkół Zawodowych 19-500 Gołdap ul.Jaćwieska14 z dopiskiem „Szkoła naszych oczekiwań” lub dostarczyć osobiście.