Wersja obowiązująca z dnia

Wybór kadry do realizacji projektu pn. „Moja działalność gospodarcza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy, Działanie 10.03 Rozwój samozatrudnienia

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia