Wersja obowiązująca z dnia

Zakup i dostawa urządzeń komputerowych w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Załączniki

Treść ogłoszenia

SIWZ

Wybór oferty

Wynik zamówienia