Wersja nieobowiązująca z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. administracyjno-technicznych (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

OR.2110.5.2023

 

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze
ds. administracyjno-technicznych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

 

 1.  Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: stanowisko ds. administracyjno-technicznych
 3. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
 • wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe - kierunek administracja,
 2. minimum 5 lat stażu pracy, w tym 2 lata doświadczenia w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 3. znajomość programów komputerowych Word, Excel, poczta e-mail,
 4. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.
 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,
 6. nieposzlakowana opinia.
 • wymagania dodatkowe:
 1. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,
 2. opanowanie i wysoka kultura osobista,
 3. ukierunkowanie na podnoszenie kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,
 4. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole;
 5. ważne prawo jazdy kat. B lub wyższe,
 6. umiejętność organizacji pracy własnej.
 1. Do zakresu zadań pracownika ds. administracyjno-technicznych będzie należało przede wszystkim (główne zadania):
 • prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem i rozliczeniem dostaw energii cieplnej
  i elektrycznej do urzędu;
 • prowadzenie praw związanych z zabezpieczeniem sprawności i bieżącej konserwacji systemów: instalacji c.o. i c.w.u., p.poż., alarmowych i monitoringu, klimatyzacji, wentylacji, sieci telefonicznej, sprzętu gaśniczego, zegara w urzędzie;
 • składanie w wyznaczonym terminie informacji do projektu budżetu na rok następny
  o planowanych przychodach i wydatkach na zabezpieczenie realizacji zadań z powierzonego zakresu czynności;
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym urzędu,
 • przygotowywanie zapytań ofertowych oraz przeprowadzanie zakupów materiałów i usług zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • koordynacja prac związanych z remontami i inwestycjami prowadzonymi w budynku oraz na posesji urzędu;
 • dbanie o stan techniczny wszystkich pomieszczeń w budynku urzędu oraz znajdującego się
  w nich wyposażenia;
 • kontrolowanie ładu i porządku w budynku i na posesji urzędu;
 • dbanie i odpowiedzialność za symbole państwowe w siedzibie urzędu.
 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.  Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia na czas nieokreślony.
 2. Praca administracyjno-biurowa w siedzibie urzędu.
 3. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, powiązana z obsługą urządzeń biurowych.
 4. Praca na 1. piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.
 5. Bezpieczne warunki pracy.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (zał. nr 1a do ogłoszenia),
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz doświadczenie w pracy
  w administracji,
 4. w przypadku osób niepełnosprawnych kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu pełnej zdolności
  do czynności prawnych,
 6.  oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie
  do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego),
 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji   wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1b
  do ogłoszenia).
 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru
na stanowisko ds. administracyjno-technicznych (ogłoszenie nr OR.2110.5.2023)”
w terminie do dnia 20 listopada 2023 r. do godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa). Nie dopuszcza się również możliwości przesyłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Starostwo Powiatowe z siedzibą w Gołdapi w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U.UE.L.2016.119.1.), ustawą z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530)
”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia
2009 r. ze zm.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu: 87 615 44 36 lub 87 615 44 20.

Gołdap, 08.11.2023 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.