Stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 2/2018
 • Identyfikator SUAAB

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: pracownik ds. obsługi z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 3. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
 • wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.
 1. obywatelstwo polskie,
 2. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,
 6. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. mile widziane wykształcenie techniczne w kierunku budowlanym, uprawnienia budowlane,

2. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,

3. opanowanie i wysoka kultura osobista,

4. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,

5. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

6. prawo jazdy kat. B.

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

 1. Analiza i sprawdzanie dokumentacji projektowej załączanej do wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, w zakresie:
 • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy terenu oraz  wymaganiami ochrony środowiska;
 • zachowania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych i  przy wykonywaniu robót budowlanych
 • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, z obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz stosowanych w budownictwie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu.
 • sprawdzanie kompletności projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami

 

 1. Kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  aktualnych uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Niezwłoczne opracowywanie w terminach przewidzianych w KPA  decyzji:
 • pozwoleniu na budowę (roboty budowlane) lub rozbiórkę,
 • o odmowie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego,
 • o przeniesieniu pozwolenia na budowę na inny podmiot,
 • o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 • o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości wraz z warunkami korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • stwierdzających wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
 1. Nakładanie obowiązku:
 • usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 • ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

  6.   Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:

 • zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie  objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • robót rozbiórkowych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 • o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
 1. Wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszeń obejmujących budowę lub wykonywanie robót budowlanych w przypadkach określonych art. 30 ust. 6 prawa budowlanego.
 1. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i  kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi  czynnościami.
 2. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
 • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
 • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 1. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 2. Bieżące wprowadzanie pełnych i rzetelnych danych Ogólnopolskiego Rejestru wydanych pozwoleń RWD2 oraz rejestrów:
 • wniosków  o pozwoleniu na   budowę i rozbiórkę,
 • wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 • wydanych dzienników budowy,
 • zgłoszeń budowy obiektów budowlanych lub wykonywania innych robót budowlanych  zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 1. Opracowywanie projektów opinii wyrażających stanowisko organów powiatu  dotyczących:
 • projektów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa;
 • rozwiązań przyjętych w projektach studium w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
 1. Właściwe kompletowanie, przechowywanie, gromadzenie oraz zabezpieczenie akt i dokumentacji oraz baz danych.
 2. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji wykonywanych zadań.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił  poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

Gołdap, 30.01.2018 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 238.14 KB, data dodania:

Wynik ogłoszenia