Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. obsługi zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej

w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska

 1. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap
 2. Stanowisko pracy: pracownik ds. obsługi z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej
 3. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem
 • wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ustawa  z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.
 1. obywatelstwo polskie,
 2. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 3.  pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,
 6. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. mile widziane wykształcenie techniczne w kierunku budowlanym, uprawnienia budowlane,

2. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,

3. opanowanie i wysoka kultura osobista,

4. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,

5. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole,

6. prawo jazdy kat. B.

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

 1. Analiza i sprawdzanie dokumentacji projektowej załączanej do wniosków o udzielenie pozwolenia na budowę, w zakresie:
 • zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, decyzją o warunkach zabudowy terenu oraz  wymaganiami ochrony środowiska;
 • zachowania warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych i  przy wykonywaniu robót budowlanych
 • zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi, z obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz stosowanych w budownictwie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu.
 • sprawdzanie kompletności projektu budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami

 

 1. Kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie  aktualnych uprawnień do pełnienia tych funkcji.
 2. Prowadzenie spraw związanych z udzieleniem bądź odmową zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.
 3. Niezwłoczne opracowywanie w terminach przewidzianych w KPA  decyzji:
 • pozwoleniu na budowę (roboty budowlane) lub rozbiórkę,
 • o odmowie pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego,
 • o przeniesieniu pozwolenia na budowę na inny podmiot,
 • o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części,
 • o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren nieruchomości wraz z warunkami korzystania z tego budynku, lokalu lub nieruchomości,
 • stwierdzających wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę.
 1. Nakładanie obowiązku:
 • usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym,
 • ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • geodezyjnego wyznaczania w terenie i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji wykonawczej w stosunku do obiektów wymagających zgłoszenia.

  6.   Przyjmowanie i rozpatrywanie zgłoszeń:

 • zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie  objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • robót rozbiórkowych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na rozbiórkę;
 • o zmianie sposobu użytkowania obiektu lub jego części.
 1. Wnoszenie sprzeciwu w drodze decyzji do zgłoszeń obejmujących budowę lub wykonywanie robót budowlanych w przypadkach określonych art. 30 ust. 6 prawa budowlanego.
 1. Uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i  kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi  czynnościami.
 2. Przekazywanie bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego:
 • kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
 • kopii ostatecznych odrębnych decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego wraz z tym projektem,
 • kopii innych decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego.
 1. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających spełnienie wymagań samodzielnego lokalu dla celów ustanowienia odrębnej własności lokali.
 2. Bieżące wprowadzanie pełnych i rzetelnych danych Ogólnopolskiego Rejestru wydanych pozwoleń RWD2 oraz rejestrów:
 • wniosków  o pozwoleniu na   budowę i rozbiórkę,
 • wydawanych decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 • wydanych dzienników budowy,
 • zgłoszeń budowy obiektów budowlanych lub wykonywania innych robót budowlanych  zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę.
 1. Opracowywanie projektów opinii wyrażających stanowisko organów powiatu  dotyczących:
 • projektów zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa;
 • rozwiązań przyjętych w projektach studium w zakresie warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia oraz zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia.
 1. Właściwe kompletowanie, przechowywanie, gromadzenie oraz zabezpieczenie akt i dokumentacji oraz baz danych.
 2. Rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań i informacji z realizacji wykonywanych zadań.

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił  poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska  w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 9 lutego 2018 r. do godz. 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

Gołdap, 30.01.2018 r.

Załączniki

Treść ogłoszenia

 • ogłoszenie
  format: pdf, rozmiar: 238.14 KB, data dodania:

Wynik ogłoszenia