Stanowisko urzędnicze ds. obsługi gospodarki nieruchomościami

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. obsługi gospodarki nieruchomościami (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Wydział Geodezji i Nieruchomości
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 5/2017
 • Identyfikator SUOGN2

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. obsługi gospodarki nieruchomościami   
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. obsługi gospodarki nieruchomościami

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe,

2. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

3. obywatelstwo polskie,

4.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

5. pełna zdolność do czynności prawnych,

6. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

8. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,

2. opanowanie i wysoka kultura osobista,

3. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,

4. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. obsługi gospodarki nieruchomościami będzie należało przede wszystkim (główne zadania):

 1. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem, zamianą, dzierżawą i najmem nieruchomości.
 3. Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd i wygaszanie trwałego zarządu.
 4. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, dzierżawy lub najmu.
 5. Wyrażenie zgody na udostępnienie nieruchomości Powiatu w celu wykonania konserwacji, remontów i usunięcia awarii.
 6. Opracowywanie wniosków do Wojewody o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa, które z mocy prawa, nieodpłatnie, stały się własnością Powiatu.
 7. Prowadzenie ewidencji gruntów jako środków trwałych.
 8. Regulacja stanu prawnego nieruchomości Powiatu.
 9. Naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
 10. Zabezpieczanie wierzytelności Skarbu Państwa .
 11. Opracowywanie decyzji przekazujących grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi w trwały zarząd Marszałka.
 12. Wykonywanie czynności w zakresie spraw związanych z procedurą windykacji należności pieniężnych z tytułu dochodów Skarbu Państwa i Starostwa Powiatowego w Gołdapi, określonych w Zarządzeniu Starosty.
 13. Realizacja zadań z zakresu wywłaszczenia nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oraz odszkodowań.
 14. Przygotowanie decyzji zatwierdzających uproszczone plany zagospodarowania gruntów leśnych, lasów i nieużytków przeznaczonych do zalesienia opracowanych przez organy spółki wspólnoty gruntowej.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony, z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił  poniżej 6%.

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi gospodarki nieruchomościami w Wydziale Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia