Stanowisko urzędnicze ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Wydział Komunikacji i Transportu
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 2/2017
 • Identyfikator SUPJKT

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. praw jazdy  w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

 

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. praw jazdy

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie,

2. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,

3. biegła obsługa komputera i podstawowych pakietów biurowych,

4. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

5. obywatelstwo polskie,

6.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

7. pełna zdolność do czynności prawnych,

8. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

10. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. opanowanie i wysoka kultura osobista,

2. umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów,

3. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. praw jazdy będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień  do kierowania pojazdami,

2. generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

3. prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem, zwracaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

4. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem
w przypadkach określonych przepisami,

5. kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

6. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

7. wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą systemu KIEROWCA,

8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
a także podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie określonym odpowiednio
w ustawie o kierujących pojazdami,

9. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,

10. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony , z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na parterze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosiłponiżej 6%.

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz 902 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać
pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

Gołdap, 27.07.2017  r.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia

 • Wynik
  format: pdf, rozmiar: 54.56 KB, data dodania: