Wersja obowiązująca z dnia

Stanowisko urzędnicze ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza  otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. praw jazdy  w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi

 

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. praw jazdy

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe magisterskie,

2. co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,

3. biegła obsługa komputera i podstawowych pakietów biurowych,

4. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

5. obywatelstwo polskie,

6.  prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

7. pełna zdolność do czynności prawnych,

8. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

10. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe :

1. opanowanie i wysoka kultura osobista,

2. umiejętność interpretacji i stosowania obowiązujących przepisów,

3. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

 

IV. Do zakresu zadań pracownika ds. praw jazdy będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

1. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem uprawnień  do kierowania pojazdami,

2. generowanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK),

3. prowadzenie spraw związanych z zatrzymaniem, cofaniem, zwracaniem i przywracaniem uprawnień do kierowania pojazdami,

4. kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdem
w przypadkach określonych przepisami,

5. kierowanie kierowców na badania lekarskie i psychologiczne w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia,

6. wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi,

7. wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą systemu KIEROWCA,

8. prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
a także podmiotów prowadzących szkolenie w zakresie określonym odpowiednio
w ustawie o kierujących pojazdami,

9. prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy oraz wykładowców,

10. sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kierowców.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony , z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony.

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na parterze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosiłponiżej 6%.

 

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. praw jazdy w Wydziale Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” w terminie do dnia 9 sierpnia 2017 r. do godz. 15.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane
(decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz 902 z późn. zm.)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym
w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać
pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

Gołdap, 27.07.2017  r.

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia

 • Wynik
  format: pdf, rozmiar: 54.56 KB, data dodania: