Pracownik ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwo Powiatowe w Gołdapi
Ogłoszenia o naborze
Wersja z dnia

Pracownik ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Etatów: 1 )

 • Status Postępowanie zakończone
 • Termin składania ofert
 • Wydział Wydział Geodezji i Nieruchomości
 • Miejsce zatrudnienia Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 • Nr ogłoszenia 1/2017
 • Identyfikator popzgik

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko
urzędnicze ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wydziale Geodezji i Nieruchomości

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1,  19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: pracownik ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem 

- wymagania niezbędne:

1. wykształcenie wyższe (wskazane wykształcenie w kierunku geodezja, kartografia lub informatyka),

2. doświadczenie zawodowe w zakresie geodezji i kartografii,

3. znajomość programów komputerowych Ew-opis i Ew-mapa,

4. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:

 • ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego.

5. obywatelstwo polskie,

6. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,

7. pełna zdolność do czynności prawnych,

8. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,

9. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy,

10. nieposzlakowana  opinia.

- wymagania dodatkowe:

1. biegła znajomość komputera i podstawowych pakietów biurowych,

2. opanowanie i wysoka kultura osobista,

3. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy,

4. znajomość administracji bazy danych Firebird,

5. samodzielność, operatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole.

IV.Do zakresu zadań pracownika ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego będzie  należało przede wszystkim (główne zadania):

- udostępnianie materiałów i zbiorów danych powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (PZGiK) droga elektroniczną za pomocą usług sieciowych, wydawanie licencji i naliczanie opłat,

- obsługa i zabezpieczenie baz systemu PZGiK, w których gromadzi się materiały zasobu w postaci dokumentów elektronicznych,

- monitorowanie procesów przyjmowania materiałów i zbiorów danych do zasobu w postaci elektronicznej,

- dla terenu miasta oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich zakładanie i prowadzenie w systemie teleinformatycznym bazy danych obiektów topograficznych,

- prowadzenie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

- konwersje zgromadzonych danych elektronicznych do baz danych systemu PZGiK,

- ochrona baz danych oraz wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz, które stanowią kopie awaryjne,

- cykliczne przekazywanie aktualnych kopii posiadanych baz jednostkom uprawnionym (np.: GUGiK, WINGiK, GUS, ARiMR, ANR….).

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony do 6 miesięcy, z możliwością późniejszego zatrudnienia  na czas nieokreślony zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o pracownikach samorządowych..

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

3. Praca na II piętrze w budynku Starostwa nie posiadającym windy.

 

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił  poniżej 6%.

VII. Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,

3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,

4. kopie świadectw pracy,

5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,,Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,,Dotyczy naboru na stanowisko ds. obsługi powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego  Wydziału Geodezji i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Gołdapi”w terminie do dnia 31 marca 2017r. do godz. 14.30. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi, bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu  nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą: ,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.922)oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 902)”.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumenty osób niezakwalifikowanych  zostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w tym wolne stanowiska kierownicze w Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 18/2009 Starosty Gołdapskiego z dnia 20 kwietnia 2009 r.

Informacja o wyniku konkursu  będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Gołdap, 21.03.2017  r. 

Załączniki

Treść ogłoszenia

Wynik ogłoszenia