Wersja obowiązująca z dnia

stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z mediami i wizerunku powiatu (Etatów: 1 )

Informacje dodatkowe:

Starosta Gołdapski ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze ds. kontaktów z mediami i wizerunku powiatu w Wydziale Promocji i Rozwoju Powiatu Starostwa Powiatowego w Gołdapi

I. Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Gołdapi, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap

II. Stanowisko pracy: ds. kontaktów z mediami i wizerunku powiatu

III. Określenie wymagań stawianych kandydatom, związanych ze stanowiskiem

 • wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2.  wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: dziennikarstwo, komunikacja społeczna, politologia, socjologia,
 3. umiejętność redagowania tekstów, w tym: informacji, komunikatów prasowych, wywiadów, zestawień, artykułów informacyjnych,
 4. umiejętność obsługi komputera, biegła znajomość programu WORD, Power Point, Publisher.
 5. podstawowa znajomość programów graficznych,
 6. znajomość poniższych przepisów prawa regulujących działalność i kompetencje samorządu powiatowego:
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe,
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym,
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Gołdapi
 • Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • Statut Powiatu Gołdapskiego,
 1. nieposzlakowana  opinia,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. prawo do korzystania z pełni praw publicznych,
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądowym za umyśle przestępstwo skarbowe bądź przestępstwo z oskarżenia publicznego,
 5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na ww. stanowisku pracy.
 • wymagania dodatkowe to:
 1. umiejętność obsługi i administrowania portalu,
 2. umiejętność  planowania i organizacji pracy własnej,
 3. prawo jazdy kat. B,
 4. staż pracy w administracji,
 5. doświadczenie w kontaktach ze środkami masowego przekazu,
 6. doświadczenie w przygotowywaniu i uczestniczeniu w wystąpieniach o charakterze publicznym,
 7. kreatywność, komunikatywność samodzielność, odporność na stres, dyspozycyjność, dokładność, umiejętność pracy w zespole,
 8. znajomość języków obcych,
 9. ukierunkowanie na  podnoszenia kwalifikacji i pogłębianie wiedzy.

 

IV. Do zakresu zadań na stanowisku ds. kontaktów z mediami i wizerunku powiatu będzie należało przede wszystkim:

 1. w zakresie kontaktów z mediami:
 • rozpowszechnianie w dostępnych mediach i środkach masowego przekazu materiałów na temat działalności powiatu gołdapskiego,
 • organizowanie kontaktów z mediami,
 • prowadzenie kampanii informacyjnych,
 • oprawa medialna imprez powiatowych,
 • przygotowywanie zaproszeń, życzeń i podziękowań,
 • realizowanie polityki komunikacji.
 1. w zakresie wizerunku powiatu:
 • opracowywanie, redagowanie i przygotowywanie informacji z zakresu wydarzeń, w których uczestniczyli przedstawiciele powiatu,
 • przygotowywanie i redagowanie wydawnictw starostwa,
 • przygotowywanie przemówień,
 • opracowywanie i przygotowywanie biuletynu informacji publicznej,
 • koordynowanie działań w zakresie obejmowania patronatem honorowym przez Starostę,
 • prowadzenie kroniki powiatu,
 • organizacja konferencji prasowych, targów i spotkań informacyjnych,
 • aktualizacja danych zawartych na BIP oraz stronie internetowej starostwa
  w zakresie działalności swojego stanowiska,
 • realizowanie polityki wizerunkowej.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
 2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
 3. Praca na III piętrze w budynku nie posiadającym windy.
 4. Praca wymagająca dużej dyspozycyjności.

 

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodoweji społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Gołdapi wynosił poniżej 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg dotychczasowego zatrudnienia  oraz list motywacyjny- dokumenty własnoręcznie podpisane,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 4. kopie świadectw pracy, a w przypadku pozostawania w  zatrudnieniu oświadczenie kandydata określające staż pracy u obecnego pracodawcy,
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych ,
 6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe ( osoba wybrana w celu zatrudnienia zobowiązana będzie do przedstawienia oryginalnego ,, Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego).

 

 


 

 1. Termin i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ,, Dotyczy konkursu na stanowisko ds. kontaktów z mediami i wizerunku powiatu”
w terminie do dnia 5 września 2016 r. do godziny 12.00. Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców w Starostwie Powiatowym w Gołdapi , bądź przesłać pocztą na adres:

Starostwo Powiatowe w Gołdapi

ul. Krótka 1

19-500 Gołdap

Dokumenty nadesłane po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do Starostwa).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV należy opatrzyć klauzulą : ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U.
z 2016 r., poz. 902
‘’.

Kandydaci wybrani w procesie rekrutacji zostaną telefonicznie poinformowani
o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, natomiast dokumentyosób niezakwalifikowanychzostaną odesłane.

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o pracownikach samorządowych oraz ,,Regulaminem Starostwie Powiatowym w Gołdapi” stanowiącym załącznik do Zarządzenia Starosty Gołdapskiego.

Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Gołdapi. Dodatkowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu : 87 615 44 20.

 

 

Gołdap, 25.08.2016 r.

 

Starosta Gołdapski

Andrzej Ciołek

Załączniki

Wynik ogłoszenia